Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Mäso-produkt Gajary bude zajtra pred požiarnou zbrojnicou predávať: čerstvé bravčové a hovädzie mäso, spracované na vlastnom bitúnku. Mäso je slovenského pôvodu. Tiež ponúkajú aj iné výrobky vo výhodných cenách.


Na základe zákona SNR Č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupitel'stva (OZ) v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 29. septembra 2017 o 8.00 hodine na Obecnom úrade v Zohore.

    

Program zasadnutia OZ:

      

 1.  Otvorenie;

 2.  Vol'ba pracovných komisií (overovatelia, návrhová, zapisovatel');

 3.  Kontrola uznesení;

 4.  Návrh VZN Č. 2/2017 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane       na území obce ZOHOR;

 5.  Návrh VZN Č. 3/2017 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované                   v SENIOR ZOHOR n. o.;

 6.  Návrh VZN Č. 4/2017 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Zohor;

 7.  Návrh VZN Č. 5/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce                Zohor - Zmeny a doplnky Č. 4;

 8.  Správa komisie sociálnej a zdravotníctva;

 9.  Správa komisie kultúrnej;

10.  Správa komisie finančnej;

      - plnenie rozpočtu obce Zohor k 30.06.2017;

      - monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2017;

      - zmena rozpočtu obce Zohor na rok 2017;

      - Návrh Dodatku Č. 10 k VZN Č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských               zariadení na území obce Zohor;

      - Vyhodnotenie zákazky: ČOV Zohor - odvodnenie kalu;

11.  Správa komisie výstavby, ŽP a ÚP;

12.  Správa náčelníka obecnej polície;

13.  Rôzne;

14.  Záver.


Pozývame Vás na futbalové ihrisko v Zohore, kde sa budú konať zápasy:

     - 30. septembra 2017 (sobota) o 13,00 hodine - FC Zohor prípravka a ŠK Gajary

     - 30. septembra 2017 (sobota) o 15,30 hodine - FC Zohor starší žiaci a FK Studienka

     - 1. októbra 2017 (nedeľa) o 13,00 hodine - FC Zohor starší dorast a SDM Domino 

     - 1. októbra 2017 (nedeľa) o 15,30 hodine - FC Zohor muži a ŠK Plav.Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave


Divadelný spolok Šáchor, si Vás dovoľuje pozvať na premiéru novej divadelnej hry Breviár teciny Franciny. Dej sa odohráva podľa skutočných príbehov z roku 1945 pri prechode frontu. Hrá sa v sobotu 7. októbra 2017 o 19,00 hodine a repríza v nedeľu 8. októbra 2017 o 17,00 hodine v kultúrnom dome v Zohore. Vstupné dobrovoľné. Všetci ste srdečne vítaní.


Strešné centrum TCHIMO, Záhorská Bystrica Vás pozýva  do klampiarskej dielne, kde je pre Vás denne k dispozícií 4 metrová ohýbačka so zvitkami plechov vo všetkých štandardných farbách. Ponuku sme rozšírili aj o výrobu parapetov. Hitom leta sú nemecké strechy NELSKAMP už od 5,99 eur/m2 bez DPH a to vo všetkých farebných odtieňoch. Akcia platí do 30.septembra 2017 alebo do vypredania zásob.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie