Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 10. do 26. februára bude vykonávať odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na Obecný úrad v Zohore oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov – prevádzka Zohor“ navrhovateľa SAKER, Horný Hričov.

Uvedený zámer navrhovanej činnosti vrátane príloh je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zariadenie-na-zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-prevadzka-zohor

Do tohto zámeru navrhovanej činnosti môžu občania nahliadnuť do 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií.


Oznamujeme občanom, že vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom ochorenia Covid-19 Obec Zohor zabezpečila nasledovné antigénové testovanie v Kultúrnom dome:

Sobota 6. februára v čase od 8,00 hod do 18,00 hod prebehne testovanie jedného z rodičov žiakov navštevujúcich materskú školu v Zohore a žiakov navštevujúcich základnú školu I. stupeň v Zohore. Harmonogram bude zverejnený na webových stránkach materskej a základnej školy.

Nedeľa 7. februára v čase od 8,00 do 18,00 hod prebehne testovanie občanov s trvalým pobytom v obci Zohor, ktorí potrebujú potvrdenie pre zamestnávateľamaturanti a študenti končiacich ročníkov stredných škôl s trvalým pobytom v obci Zohor.


Obecný úrad oznamuje občanom, že do odvolania pokračuje v nestránkovom režimeruší sa osobné vybavovanie stránok. K dispozícii sme Vám telefonicky, alebo Vám radi odpovieme e-mailom.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 17. februára 2021 budú vykonávané plánovacie práce na zariadeniach distribučnej sústavy a v čase od 8,30 do 15,30 hodiny budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Domkárska

Krivá

Krátka

Kvetná

Lozornianska

Nám. Mládeže 11 a 12

Obchodná 7 a 14

Poľná

Staničná 1, 3, 5, 7, 9

Struhárova 1-24

Školská 24

Štúrova 4 a 6


Vážení občania,

od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sa uskutoční elektronické sčítanie obyvateľov. Obyvateľ sa  sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby  s využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom.

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Prosíme rodinných príslušníkov, aby s vyplnením sčítacieho formulára pomohli svojim starším príbuzným (rodičom, starým rodičom). Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk a k dispozícii bude aj mobilná aplikácia.

                Ak sa nebudete môcť alebo vedieť sčítať sami budete mať možnosť využiť  službu asistovaného sčítania. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa posúva termín asistovaného sčítania. Začne sa 1. apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. Na obecnom úrade bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľ príde a buď sa sčíta sám alebo mu so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa a pomôžu mu s vyplnením formulára v prípade, že občan o to požiada (napr. z dôvodu imobility, veku). O termíne a možnosti asistovaného sčítania Vás budeme včas informovať.

                Pre obec je veľmi dôležité, aby sa sčítali všetci jej obyvatelia. Od oficiálneho počtu obyvateľov zisteného pri sčítaní obyvateľov závisí, koľko podielových daní dostane obec od štátu . Preto vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby sčítanie vnímali ako záväzok voči svojej obci, ktorý sa im vráti v podobe investícií do rozvoja obce.               

                Všetky potrebné informácie ohľadom sčítania obyvateľov nájdete na www.scitanie.sk.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie