Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že vo veku 70 rokov nás navždy opustila naša bývalá občianka Emília Adamovičová, rod. Matlovičová naposledy bytom Láb, predtým Zohor, Na dieloch 18.

Posledné lúčenie pred večným odpočinkom bude v stredu 14. novembra 2018 o 14:00 hod. v Dome smútku v Lábe.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie