Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Úradná tabuľa  Stavebný úrad

Úradná tabuľa

Stavebný úrad

Oznámenie o začatí územného konania - REZIDENCIA ZOHORKA - Altrex s.r.o - 10.09.2020

  212 kBOznámenie  

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore- Obec Zohor - 04.09.2020

  4 MB Rozhodnutie  

Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV ZOHOR - III. etapa - BEL _ HOUSE, a. s. - 04.09.2020

  1,3 MBRozhodnutie  

Oznámenie o začatí stavebného konania- ZOHOR - NA ZÁHUMNÍ 2. 2.Časť- Západoslovenská distribučná a.s. - 02.09.2020

  185 kBOznámenie  

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenia od ústneho pojednávania - SO Vodovod, SO Splašková kanalĺzácia- Altrex s.r.o. - 02.09.2020

  164 kBOznámenie  

Oznámenie o podaní odvolania - SPLAŚKOVÁ KANALIZÁCIA - 02.09.2020

  679 kBOznámenie  

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - IBV Na záhumní II v Zohore - Obec Zohor - 05.08.2020

  2,1 MBRozhodnutie  new-window

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Na Pasienkoch 8 RD - Splašková kanalizácia - 03.08.2020

  798 kBRozhodnutie  new-window

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Chodník na Kováčskej ulici - I. etapa - Obec Zohor - 29.07.2020

  827 kBRozhodnutie  new-window

Rozhodnutie - nariaďuje nevyhnutné úpravy nefunkčného (t.č.nevyužívaného) expedičného plynovodu DN 200 PN 4O - NAFTA a.s. - 28.07.2020

  382 kBRozhodnutie  new-window

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Na Dieloch - Záhradná - Obec Zohor - 28.07.2020

  901 kBRozhodnutie  new-window

Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV 9 RD Zohor - PK Stavby, spol. s r.o. - 28.07.2020

  1,1 MBRozhodnutie  new-window

Oznámenie o začatí územného konania - FITTH_MA_IBV Roviny, Zohor - Slovak Telekom, a.s. - 28.07.2020

  413 kBOznámenie  new-window

Oznámenie o začatí územného konania - Autoservis Volvo-Zohor - JoviTrade s.r.o. - 30.06.2020

  215 kBOznámenie  new-window

Oznámenie o začatí územného konania - IBV Zohor-III etapa - BEL-HOUSE, a.s. - 30.06.2020

  257 kBOznámenie  new-window

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Vodovod, Splašková kanalizácia - Miroslav Valovič - 03.06.2020

  788 kBRozhodnutie  new-window 

Stavebné povolenie - RRD Zohor SO.04-3 - rodinný dom A 9 - Zohor Roviny s.r.o - 26.05.2020

  832 kBStavebné povolenie  new-window 

Stavebné povolenie - Rodinný dom - Peteľ Műllner - 26.05.2020

  721 kBStavebné povolenie  new-window 

Oznámenie o začatí územného konania - Na Pasienkoch 8RD - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA (s prípojkami) - Obec Zohor - 19.05.2020

  268 kBOznámenie  new-window 

Oznámenie o zacčatí územného konania - IBV Na záhumní II v Zohor - Obec Zohor - 12.05.2020

  2,2 MBOznámenie  new-window

Oznámenie o zacčatí územného konania - ROzšírenie verejnej kanalizácie ul. Na Dieloch - Záhradná - Obec Zohor - 28.04.2020

  208 kBOznámenie  new-window 

Oznámenie o začatí územného konania - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore - Obec Zohor - 28.04.2020

  227 kBOznámenie  new-window 

Stavebné povolenie - BA Zohor Na pasienkoch HM real, VNK, TS, NNK - Západoslovenská distribučná - 14.04.2020

  1,1 MBStavebné povolenie  new-window 

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu ..Chodník na Kováčskei ulici - 1. etapa.., - Obec Zohor - 09.04.2020

  165 kBOznámenie o začatí konania  new-window 

Rozhodnutie - dodatočne povoľuje stavbu RD parc. č. 9048/26 a povoľuje užívanie RD parc. č. 9048/30 - Ing. Martin Kuchárik - 26.03.2020

  576 kBRozhodnutie  new-window 

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu - VODOVOD, PLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA- Miroslav Valovič - 26.03.2020

  158 kBOznámenie  new-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania - doplnenie - RD - Peter Mullner - 17.03.2020

  109 kBOznámenie  new-window 

Stavebné povolenie - RRD Zohor", časť stavby: SO.04-3 Rodinný dom A - 8 - Zohor Roviny s.r.o. - 12.03.2020

  746 kBStavebné povolenie  new-window 

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu - IBV 9 RD Zohor - PK STAVBY - 12.03.2020

  264 kBOznámenie  new-window 

Stavebné povolenie - BA_Zohor, Za ihriskom k ul. Na Pasienkoch - NNK - Západoslovenská distribučná, a.s. - 03.03.2020

  1,04 MBStavebné povolenie  new-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: SO.04-3 Rodinný dom A 9 - Zohor Roviny s.r.o. - 13.02.2020

  184 kBOznámenie  new-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: SO.04-3 Rodinný dom A 8 - Zohor Roviny s.r.o. - 13.02.2020

  168 kBOznámenie  new-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: BA Zohor Na pasienkoch HM rela, VNK, TS, NNK - Západoslovenská distribučná - 13.01.2020

  169 kBOznámenie  new-window 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Dolplnenie gravitačnej kanalizácie v Obci Vysoká pri Morave - Obec Vysoká pri Morave - 09.01.2020

  1,2 MBRozhodnutie  new-window 

 

2020 

 

Rozhodnutie - povoľuje uskutočnenie vodnej stavby - SO Vodovod, SO Splašková kanalĺzácia - RD - Tomáš Behro - 19.12.2019

  620 kBRozhodnutie new-window 

 

Stavebné povolenie - povoľuje stavbu RRD Zohor SO.03-2 NN prípojky, SO.03-3 Verejné osvetlenie Zohor Roviny s.r.o. - 11.12.2019

  692 kBStavebné povolenie new-window 

 

Stavebné povolenie - povoľuje RD - BALMA-MP s.r.o. - 02.12.2019

  810 kBStavebné povolenie new-window 

 

Stavebné povolenie - povoľuje stavbu SO.01-1 Miestne komunikácie, SO.01-2 Chodníky pre peších- Zohor Roviny s.r.o. - 26.11.2019

  755 kBStavebné povolenie new-window 

 

Stavebné povolenie - povoľuje stavbu RRD Zohor - SO, 03-1 NN distribučný rozvod - Západoslovenská distribučná - 19.11.2019

  666 kBStavebné povolenie new-window 

 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním - RD - Ing. Martin Kuchárik - 10.10.2019

  214 kBOznámenie new-window 

 

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - SO 02-1 Vodovod, SO 02-2 Splašková kanalizácia, SO 02-3 Dažďová kanalizácia - Zohor Roviny - 03.10.2019

  890 kBRozhodnutie new-window 

 

Oznámenie o začatí územného konania - Doplnenie gravitačnej kanalizácie v obci Vysoká pri Morave - Obec Vysoká pri Morave - 02.10.2019

  463 kBOznámenienew-window 

 

Stavebné povolenie - Rokonštrukcia Dolnej ulice v Zohor - SO-02 Chodník - Obec Zohor - 25.09.2019

  658 kBStavebné povolenienew-window 

 

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia  ulice Na záhumní v Zohore  - SO-02 Chodník - Obec Zohor - 25.09.2019

  638 kBStavebné povolenienew-window 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania - SO, O3-2 NN prípojky, SO,O3-3 Verejné osvetlenie - Zohor Roviny s.r.o. - 19.09.2019

 167 kBOznámenie new-window 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania - SO, O1-1 Miestne komunikácie, SO,O1-2 Chodníky pre peších - Zohor Roviny s.r.o. - 18.09.2019

 176 kBOznámenie new-window 

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - SO 605 Spevnené plochy, SO 604 Splašková kanalizácia - HN Real plus s.r.o. - 18.09.2019

 734 kBRozhodnutienew-window 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania - RRD Zohor - SO.03-1 NN distribučný rozvod - Západoslovenská distribučná - 11.09.2019

 158 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Stavebné povolenie - BA ZOHOR (BEHRO), NNK - 11.09.2019

  535 kBStavebné povolenienew-window 

 

Stavebné povolenie - rodinný dom - Tomáš Hermanovský - 12.08.2019

  649 kBStavebné povolenienew-window 

 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania -  Zohor Roviny s.r.o - vodná stavba: SO 02-1 Vodovod, SO 02-2 Splašková kanalizácia, SO 02-3 Dažďová kanalizácia - 06.08.2019

  118 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním -  BA ZOHOR, za ihriskom k ul. Na Pasienkoch - NNK- Západoslovenská distribučná - 10.07.2019

  164 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním-  BA ZOHOR (BEHRO)NNK- Západoslovenská distribučná - 25.06.2019

  151 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Stavebné povolenie - RD -  Ing. Peter Ďurák - 10.06.2019

  780 kBStavebné povolenienew-window 

 

Začatie územného konania -  SO 605 Spevnené plochy, SO 604 Splašková kanalizácia - HM Real plus s.r.o. - 03.06.2019

  162 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Začatie stavebného konania spojeného s územným konaním - RD - Tomáš Hermanovský - 03.06.2019

  227 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Začatie stavebného konania spojeného s územným konaním - RD - Ing. Martin Kuchárik - 07.05.2019

  210 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Vodovod, Splašková kanalizácia- Tomáš Behro - 15.3.2019

  768 kBRozhodnutienew-window 

 

Stavebné povolenie - Rodinný dom s dvojgarážou - 21.2.2019

  800 kBStavebné povolenienew-window 

 

Rozhodnutie  o umietnení stavby - ,,Zohor - NA ZÁHUMNÍ 2, 2. časť - SO-601 VN prípojka, SO-602 trafostanica, SO-603 NN rozvody" - 31.1.2019

  1,6 MBRozhodnutie o umiestnení stavbynew-window 

 

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu - Vodovod, Splašková kanalizácia  - lokalita Benátky - 28.1.2019

  168 kBOznámenie o začatí územného konanianew-window 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom s dvojgarážou - 9.1.2019

  199 kBOznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním new-window 

 

2019

Kolaudačné rozhodnutie - povolenie na užívanie vodnej stavby - BEL HOUSE - 12.12.2018

 
Stavebné povolenie - 22.11.2018
 
 Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Vodovod a splašková kanalizácia" - M&T spektrum s. r. o - 14.11.2018
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,RRD Zohor" - 22.10.2018
 
Oznámenie o začatí územného konania - na stavbu: ,,RRD Zohor" - 25.09.2018
 
 585 kBSituácia new-window
 
 
Oznámenie o začatí konania - začatie stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom a garáž - 14.09.2018
 
 
Oznámenie o začatí konania - BUILDCOM s. r. o. - 15.08.2018
 
 
Oznámenie o začatí konania - RD Ďurák - 15.08.2018
 
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Dolná ulica - 13.07.2018
 
 
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: ,,Vodovod a splašková kanalizácia" - 06.07.2018
 259 kBSituácia new-window
 
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Dolná ulica - 28.06.2018
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Na záhumní - 28.06.2018
 
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - 11.06.2018
 
 
Stavebné povolenie - 28.02.2018
 
Stavebné povolenie - 13.02.2018
 
Stavebné povolenie - 07.02.2018
 
Stavebné povolenie - 26.01.2018
 
Rozhodnutie - 15.01.2018
 
Oznámenie o začatí konania - 08.01.2018
 
Stavebné povolenie - 08.01.2018
 
 2018

Oznámenie o začatí konania - 21.12.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 01.12.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 24.11.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 16.11.2017

 

Stavebné povolenie - 16.11.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 16.10.2017

 

Rozhodnutie - 10.10.2017

 

Stavebné povolenie - 02.10.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 08.09.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 18.08.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 18.08.2017

 

Oprava zrejmej chyby - 04.08.2017

 

Územné rozhodnutie - 02.08.2017

266 kBENERGETIKA new-window
1,8 MBREGULATIVY new-window
 

Stavebné povolenie - 02.08.2017

 

Stavebné povolenie - 02.08.2017

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - 11.07.2017

2,4 MBAUTOPARKY-SK new-window
 

Oznámenie o začatí konania - 28.06.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 05.06.2017

2,8 MBSituácia VO new-window
 

Stavebné povolenie - 05.06.2017

 

Oznámenie o začatí konania - 15.05.2017

 

Oznámenie

 
288 kBSituácia VO new-window
 
 

Začatie územného konania

 

Začatie územného konania

928 kBAUTOPARKY-SK new-window
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie