Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov

a do orgánov samosprávy obcí 2022

 

 189 kBRozhodnutie o vyhlásení volieb

 
Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zohore podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


určuje pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Zohore na volebné obdobie 2022-2026:

 

1. jeden volebný obvod.

2. počet poslancov obecného zastupiteľstva: 11.

 

 352 kBUznesenie 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie