Rok 2020

 • Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne

20170628 130339    

 • Rekonštrukcia garáže - Hasičská zbrojnica

20170628 130339    

 • Zateplenie strechy a obvodových stien pavilónov A a B v Základnej škole Albína Brunovského

20170628 130339     20170628 130355     20170628 130355   

 

Rok 2019

 • Zubná ambulancia: rekonštrukcia strechy

20170628 130339    20170628 130355   

 

 • Zubná ambulancia: výmena okien

20170628 130339    20170628 130355   

 • Rekonštrukcia školskej kuchyne

20170628 130339    20170628 130355    20170628 130355   

 • Pódium na multifunkčnom športovom areáli

20170628 130339    20170628 130355    20170628 130355   

 Prestrešenie pódia na futbalovom štadióne. Dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja 4.154,00  €.

 • Workoutové ihrisko

20170628 130339    20170628 130355    20170628 130355   

 

Rok 2018

 • Rekonštrukcia chodníka na ulici Lábska

20170628 130339    20170628 130355   

 

 • Dolná ulica - pri križovatke ulíc Dolná a Kováčska 

20170628 130339    20170628 130355   

 

 • Mlynská ulica

20170628 130339    20170628 130355   

 

 • Ulica Na Záhumní

20170628 130339    20170628 130355   

20170628 130355    20170628 130355   

 • Nové oplotenie športového areálu

20170628 130339    20170628 130355   

 • Dolná ulica pri Obecnom úrade

20170628 130339    20170628 130355   

Obnova pätníka I. svetová vojna

20170628 130339   

   • Obec v roku 2018 rozšírila obecný kamerový systém o tri ks otočných kamier. Tieto boli financované z rozpočtových prostriedkov MV SR prostredníctvom dotácie v oblasti kriminality vo výške 10 000,- € a dofinancované z rozpočtu obce vo výške 3 129,92 € 

- Železničná stanica Zohor

20170628 130339    20170628 130355   

20170628 130355   

- Dolná ulica –výjazd z obce smer Vysoká pri Morave

20170628 130339    20170628 130355   

- Nám. 1 mája- výjazd z obce smer Stupava

20170628 130339    20170628 130355   

20170628 130355   

   • Modernizácia scénického osvetlenia a ozvučenia v Kultúrnom dome - spoluúčasť BSK v sume 7.000,00 € 

20170628 130339    20170628 130355    20170628 130355    20170628 130355    20170628 130355   

   • Mini dopravné ihrisko v Materskej škole 

20170628 130339    20170628 130355   

   • Čiastočná výmena okien v Kultúrnom dome

20170628 130339    20170628 130355   

20170628 130339   

   • Rekonštrukcia ČOV - navýšenie kapacity

20170628 130339    20170628 130355   

20170628 130339    20170628 130355    20170628 130339    20170628 130355 

   • Školská ulica – parkovisko 

20170628 130339    20170628 130355   

   • Školská ulica – rekonštrukcia chodníka 

20170628 130339    20170628 130355   

 

Rok 2017

   • Poľná ulica - rekonštrukcia miestnej komunikácie

20170628 130339    20170628 130355    20170628 130355

   • Stupavská ulica - rekonštrukcia miestnej komunikácie

20170628 130339    20170628 130355    20170628 130355

   • Oprava chodníka okolo parku na Lábska ul.

20170628 130339    20170628 130355

   • Oprava chodníka Lábska ul.

20170628 130339

   • Oprava chodníka okolo parku na Lábska ul. – Domkárska ul.

20170628 130339    20170628 130355    20170628 130355

   • Dom sociálnych služieb - Prestavba denného stacionára na dom soc. služieb s celoročnou prevádzkou

20170628 130339    20170628 130355

   • ul. Nad Potokom - Dobudovanie splaškovej kanalizácie

20170628 125911    20170628 130015

 

Rok 2016

   • Základná Škola - Prístavba dvoch učební

20170628 124449    20170628 124521

   • Verejné osvetlenie - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v celej obci (výmena sodíkových svietidiel za úsporné LED – svietidlá)

20170628 130805    20170628 230953    20170628 130842

 

Rok 2015

   • Železničiarska ul. Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníka

20170628 124057    20170628 124047

   • Staničná ul. - Vybudovanie parkoviska a rekonštrukcia miestnej komunikácie

20170628 123811    20170628 123816    20170628 123835     20170628 123901

   • Staničná ul. - Odvodnenie

20170629 104829    20170629 104945

 

 

 Rok 2011

Zrevitalizované Námestie 1.Mája – úspešná realizácia

  Zrekonstruovane_Namestie_1._maja_v_Zohore (2,24 MB)

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie