Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Vnútorná smernica o odmeňovaní zástupcu starostu obce Zohor

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva obce Zohor

Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Zohor

Registratúrny poriadok obce Zohor 2016

Podmienky na prenájom Kultúrneho domu Zohor

Štatút 2016

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie