Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Úradná tabuľa  Životné prostredie

Úradná tabuľa

Životné prostredie

14. januára 2021 - Rozhodnutie - a predčasné užívanie stavby "Úprava hrádzí Maliny v km 3,200- 8,389 - II., III. a IV. etapa".

 851 kBRozhodnutie - II. etapa  new-window  

 885 kBRozhodnutie - III. etapa  new-window  

 836 kBRozhodnutie - IV. etapa  new-window  

 

16. decembra 2020 - Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO 02.1 Rozvod vody, SO 02.2 Splašková kanalizácia, SO 02.3 Dažďová kanalizácia" - BEL-HOUSE, a.s.

 5,4 MBRozhodnutie  new-window  

 

19. október 2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie podl'a $ 8 ods. 1 v spojení s $ 8b a $ 8d zákonač. 330/1991 Zb. v znení neskorších pľedpisov o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Zohor.

 1,5 kBVerejná vyhláška  new-window  

 

14. október 2020 - Povinnosť registrácie chovu ošípaných

 309 kBInformácie a žiadosť o registráciu  new-window  

 

01. október 2020

 181 kBCeloplošná jesenná deratizácia  new-window  

 

16. september 2020 - Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor

  612 kBUpovedomenie o predĺžení lehody na vydanie rozhodnutia  

 

10. september 2020 - Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor

  628 kBUpovedomenie o podkladoch rozhodnutia new-window

 

17. august 2020 - Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo na Obecný úrad oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor“ navrhovateľa FCC Zohor, Bratislavská 18, Zohor.

Do dokumentácie môže verejnosť nahliadnuť na webovom sídle obce, na webovom sídle Ministerstva životného prostredia a na Obecnom úrade v Zohore počas úradných hodín, kde z nej môže robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady z nej zhotoviť kópie. 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia uvedených informácií na adresu Ministerstva životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

  908 kBInformácia pre verejnosť k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti new-window

  2,9 MBRozšiirenie skládky NNO Zohor - oznámenie o zmene new-window

    75 kBPríloha 1 - Informácia o posudzovaní vplyvov new-window

  352 kBPríloha 2 - Mapa širších vzťahov new-window

  2,1 MBPríloha 3 - Situácia zmeny navrhovanej činnosti  new-window

 

 

10. júl 2020

 1,2 kBSlovenský vodohospodársky podnik - stavba: Úprava hrádzí Maliny v km 3,200_8,389'' new-window  

 

24. apríl 2020

 200 kBRegionálny územný systém ekologickej stabilĺty okľesu Malacky  new-window  

 

08. apríl 2020

 120 kBCeloplošná jarná deratizácia  new-window  

 

06. február 2020

   94 kBInformácia - Lipa pred kostolom new-window  

 912 kBSpráva o stave stromu new-window  

 

08. november 2019

  186 kB Rozhodnutie - povoľuje - predčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200 - 8,389 - III. etapa" new-window

  179 kB Rozhodnutie - povoľuje - predčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200 - 8,389 - IV. etapa" new-window

  178 kB Rozhodnutie - povoľuje - predčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200 - 8,389 - II. etapa" new-window

 

29. október 2019

  416 kB Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia - FCC Zohor new-window

  458 kB Výzva - Žiadost'o zmenu povolenia - FCC Zohor new-window

 

28. október 2019

  45 kB Vrtivka orechová  new-window

 

11.september 2019

  150 kBOznámenie verejnou vyhláškou - o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát new-window

 

 04. júl 2019

  2,8 MBZáverečné stanovisko - FCC Zohor, s.r.o. - Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Znlena č,' 4) new-window

 

 17. jún 2019

  125 kBOznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho poiednávania - SO Vodovod, SO Splašková kanalizácia - RD 848/5  new-window

 

29. máj 2019

  284 kBMDaV SR - Rozhodnutie - predlžuje platnosť stavebného povolenia - ŽSR, DNV - Marchegg elektirfikácia trate new-window

 

21. máj 2019

  196 kBOU Malacky - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho poiednávania - AUTOPARKY SK, s.r.o. new-window

 

17. januára 2018

  518 kB  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva new-window

 

 

7. januára 2018 

  1,9 MB Rozhodnutie - mení a dopĺňa integrované povolenie - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a Skládka odpadov na nebezpečný odpad - FCC Zohor, s.r.o.  new-window

 

8. októbra 2018

  1,1 MB Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ,,So17 Prípojka vody a predĺženie verejného vodovodu" pre AUTOPARKY SK, s.r.o. new-window

 

 21. septembra 2018

  44 kB Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z new-window

 

 11. septembra 2018

  45 kB Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z new-window

  33 kB Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z new-window

  31 kB Zámer predaja poľnohospodárksej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z. new-window

 

 4. septembra 2018

 162 kBOznámenie o začatí konania - začatie stavebného konania - "Rekonštrukcia ulice  Na záhumní v Zohore - SO 02 Chodníknew-window

  169 kBOznámenie o začatí konania - začatie stavebného konania - "Rekonštrukcia Dolnej ulice v Zohore - SO 02 Chodníknew-window

 

 16. augusta 2018

 130 kB OÚ Malacky odbor starostlivosti o ŽP - Oznámenie o začatí kolaudačného konania new-window

 

 24. júla 2018

 25 kBOÚ BA odbor starostlivosti o ŽP - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 new-window

 

17. júla 2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo na Obecný úrad správu o hodnotení činnosti „Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4)“ a zároveň doručilo dotknutej verejnosti všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. Do správy o hodnotení činnosti môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zohore alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia TU.

 

 25 kBPozvánka na verejné prerokovanie new-window

 1,3 MBSkládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4) new-window

 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia na adresu Ministerstva životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava.

 

 2. júla 2018

 

 16. apríla 2018

 

 10. apríla 2018

 

 9. marca 2018

 

 1. marca 2018

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie