Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Administratíva stavebného úradu, školstvo

Administratíva stavebného úradu:

  • evidencia prijatej a odoslanej pošty stavebného úradu, expedovanie pošty,
  • zakladanie doručeniek do spisov,
  • overovanie projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením,
  • pomocné a doplnkové administratívne práce,
  • archivácia spisov v súlade s registratúrnym poriadkom,
  • evidencia stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a iných rozhodnutí a opatrení a s nimi súvisiacej dokumentácie,
  • odovzdanie právoplatných stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí na príslušný referát obce Zohor pre potreby vyrubenia poplatku za rozvoj a miestne dane.

Školstvo:

  • vykonávanie úloh obce na úseku školstva, rozpočtovanie a financovanie, okrem  personálnych vecí a ekonomiky,
  • sledovanie a kontrola plnenia povinnej školskej dochádzky, vedenie priestupkových konaní  a vyplácanie prídavku na dieťa pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky,
  • spolupráca so školou a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pri plnení úloh na úseku vzdelávania vyplývajúcich z osobitných zákonov.
Meno Kontakt
Katarína Fumačová E-Mail: fumacova@obeczohor.sk
Telefón: 02/65961 122 kl. 9