Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Multifunkčný športový areál

Oznamujeme občanom, že dňom 04.02.2024 je prevádzka ľadovej plochy ukončená.

Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na sezónu 2024/2025.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpis využitia ľadovej plochy

Informácie ohľadom využívania ľadovej plochy:

 • ľadová plocha sa dá rezervovať maximálne na 1 hod. pre jednu skupinu;
 • každá skupina po použití ľadovej plochy túto upraví odhŕňačmi snehu;
 • obec nezodpovedá za odložené veci v celom areáli MŠA;
 • v celom areáli majiteľ MŠA ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečie;
 • treba dodržiavať pokyny správcu MŠA a prevádzkový poriadok MŠA. 

 

Zohor_ladova_plocha_cennik_2023

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MSA

 

Multifunkčný športový areál je prístupný verejnosti denne v čase:

v letných mesiacoch od 06:00 hod do 22:00 hod

v zimných mesiacoch od 08:00 hod do 21:30 hod

 

 

 

 

 

Vnútorný predpis - cenník prenájmov jednotlivých ihrísk a celého multifunkčného športového areálu 2024

Prevádzkový poriadok Multifunčného športového areálu obce Zohor 2023

Vstupom do Multifunkčného športového areálu vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto

prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

 1. Návštevník je povinný dodržiavať v priestoroch Multifunkčného športového areálu (ďalej len „MŠA") zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a/alebo požiarnej
  ochrany.
 2. Návštevník je povinný prispôsobiť svoju činnosť v MŠA aktuálnym klimatickým podmienkam a pri činnosti používať vhodnú výstroj, obuv a ochranné prvky.
 3. Vstup do MŠA a všetky činnosti v ňom sú na vlastné riziko a nebezpečie. Vlastník a/alebo správca MŠA nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie a/alebo majetok návštevníkov počas vykonávania akejkoľvek činnosti v MŠA.
 4. Návštevník je povinný sa v MŠA riadiť pravidlami slušného správania, týmto prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu,  usporiadateľa podujatia, vlastníka MŠA a/alebo ich zástupcu.
 5. Návštevník je povinný vykonávať akúkoľvek činnosť v MŠA tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia iných návštevníkov a majetku.
 6. Do MŠA je zakázaný vstup psov.
 7. Do MŠA je zakázaný vjazd všetkých motorových vozidiel okrem obslužných vozidiel a/alebo vozidiel bezpečnostných a záchranných zložiek. Obslužné vozidlá môžu zotrvať v MŠA iba na nevyhnutý čas.
 8. V MŠA je zakázané bicyklovanie a/alebo kolobežkovanie (bežnými kolobežkami ako aj elektrokolobežkami) po in-line dráhe, trávnatých plochách, ploche detského ihriska a plochách športovísk. Návštevník je povinný v blízkosti detského ihriska zoskočiť z bicykla/kolobežky/elektrokolobežky. V MŠA je zakázaná rýchla a/alebo agresívna jazda na bicykloch/kolobežkách/elektrokolobežkách, ktorá by ohrozovala alebo mohla ohroziť ostatných návštevníkov MŠA.
 9. V MŠA je zakázané: (i) odhadzovať odpadky mimo na to určených nádob a/alebo miest, (ii) rozkladať oheň, (iii) prinášať a používať zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie, (iv) konzumovať jedlo a nápoje priamo na športoviskách a/alebo herných prvkoch MŠA.
 10. V MŠA je zakázané: (i) lezenie na konštrukcie športovísk, futbalové brány, prvky a/alebo zariadenia, (ii) preliezanie plotov a brán, (iii) preliezanie a preskakovanie mantinelov, (iv) používanie športovísk na iné účely ako sú určené a iným ako obvyklým spôsobom.
 11. Volejbalové ihrisko je výlučne určené na plážový volejbal, nenahrádza detské pieskovisko.
 12. Na detskom ihrisku a/alebo na športoviskách a v ich blízkosti je zakázané fajčiť.
 13. Používanie prvkov a/alebo zariadení detského ihriska je povolené deťom do 10 rokov, pričom deti mladšie ako 8 rokov môžu používať prvky a/alebo zariadenia detského ihriska len pod dozorom rodiča, učiteľa, vychovávateľa a/alebo inej zodpovednej dospelej osoby.
 14. V prípade nevhodného správania sa v MŠA (najmä vulgárne nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napadnutie inej osoby, poškodzovanie areálu a/alebo prvkov a/alebo zariadení, nadmerné požitie alkoholických nápojov a pod.) je správca, usporiadateľ podujatia, vlastník MŠA a/alebo ich zástupca oprávnený takéhoto návštevníka vykázať z MŠA.
 15. V priestoroch MŠA je zakázané konzumovanie alkoholických nápojov mimo obecných a spoločenských akcií a vyhradených priestorov. Taktiež je zakázané vstupovať na MŠA pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 16. Korčuľovanie na in-line dráhe MŠA je povolené iba v smere vyznačenej jazdy. Korčuľovanie na in-line dráhe MŠA v časti pri futbalovom ihrisku je počas futbalových zápasov zakázané.
 17. Na hraciu plochu športovísk MŠA je povolený vstup iba vo vhodnej obuvi povolenej pre konkrétnu plochu (napr. umelá tráva - zákaz vstupu v kopačkách s vymeniteľnými štupľami, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi a pod.). O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca, usporiadateľ podujatia a/alebo vlastník MŠA a/alebo ich zástupca.
 18. V MŠA je zakázané akýmkoľvek spôsobom neoprávnene manipulovať s hracími prvkami a/alebo zariadeniami.
 19. Vlastník MŠA je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej na MŠA, hracích prvkov a/alebo zariadeniach.
 20. Návštevník je povinný riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram jednotlivých športovísk MŠA.
 21. Časový harmonogram využitia športovísk zostavuje a riadi správca, usporiadateľ podujatia, vlastník MŠA a/alebo ich zástupca. Podujatia organizované vlastníkom MŠA, organizáciami vlastníka MŠA a inými subjektami, ktoré majú sídlo v obci Zohor, majú prednosť pred inými záujemcami. Jednotlivé organizácie si môžu rezervovať konkrétne športovisko (napr. ľadové ihrisko, ihrisko s umelou trávou a pod.). Ak organizácia, ktorá má rezervované konkrétne športovisko, toto nezačne využívať do 10 min od začatia rezervácie, rezervácia sa ruší a športovisko je automaticky sprístupnené verejnosti.
 22. MŠA je monitorovaný kamerovým systémom, a to v záujme ochrany života a zdravia návštevníkov areálu a ochrany majetku. Správcom kamerového systému je vlastník MŠA (obec Zohor). Kompletné podmienky spracovania osobných údajov kamerovým systémom nájdete na webovej stránke https://www.obeczohor.sk/18859/obecna-policia  .

Oznamujeme návštevníkom ľadovej plochy, že na požiadanie pracovníka obce sú povinní preukázať sa dokladom totožnosti, za účelom preverenia adresy a veku, inak nemôžu zaplatiť za prenájom vstupu, ako občan s trvalým pobytom v obci Zohor.

Správca areálu MŠA: príslušný zamestnanec obce Zohor

Údržba areálu: vyčlenení pracovníci obce Zohor

Prípadné poškodenie herných prvkov alebo časti ihriska je potrebné nahlásiť vlastníkovi MŠA na telefónnom čísle: 02/65961 120, 122

Prevádzkovateľ kamerového systému: Obec Zohor

Telefónne linky pre záchranné služby:

112: tiesňové volanie                                                                                                                      

150: hasičská a záchranná služba                                                                                                    

155: záchranná zdravotnícka služba                                                                       

158: polícia                                                                                                                              

0918 908 952: Obecná polícia obce Zohor  

Prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zohore Uznesením č. 8/38/2023 zo dňa 24.11.2023

 


Multifunkčný športový areál - MŠA