Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Urbár

Predstavujeme Vám Urbársku obec - pozemkové spoločenstvo Zohor

V Zohore pôsobia dve pozemkové spoločenstvá:


Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Zohor
Lesné spoločenstvo Zohor – pozemkové spoločenstvo


V prípade že chcete komunikovať s Lesným spoločenstvom Zohor – pozemkové spoločenstvo, obráťte sa nich.
Ďalší text sa vzťahuje len na Urbársku obec – pozemkové spoločenstvo Zohor
Čo je urbár... História v polovici 18. Storočia. Tereziánsky urbár bolo nariadenie Márie Terézie z roku 1767 upravujúce jednotne v celej krajine vzťahy medzi zemepánmi a ich poddanými.


Urbár bola kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní pracujúci na poliach a lesoch panstiev. Zohorská urbárska kniha bola založená v r. 1768. Zmeny v urbárskych pomeroch nastali po r. 1848. V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky patent a urbárnici sa stali právoplatnými vlastníkmi poddanskej pôdy. Do roku 1900 boli v pozemkových knihách pozapisované pozemky, ich rozmery a ohodnotenie. Po r. 1948 boli urbariáty zrušené. Po r. 1989 sa začali majetky vracať urbárnikom
a vznikali spoločenstvá na historickom základe bývalých urbariátov. V r. 1995 boli zákonom ustanovené presné podmienky ich vzniku. Je to zákon č. 181/1955 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Zohor je zapísané v registri pozemkových spoločenstiev obvodného lesného úradu v Malackách od r. 1996 vo vložke č. R-0010/MA, číslo registrácie: 984/96/Bi ako pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou.

Sídlo spoločenstva je v Zohore, Na Trávnikoch č. 8.
Orgány spoločenstva sú :
Výbor spoločenstva v zložení: Ing. Andrej Valent, – predseda výboru
Ing. Mária Grmanová, - člen výboru
Juraj Urbanič, – člen výboru
Anna Schellingová, - člen výboru
Rudolf Haramia, – člen výboru
Libor Matlovič, – náhradník do výboru
Marian Slezák, - náhradník do výboru
Výbor je štatutárnym orgánom spoločenstva.


Dozorná rada v zložení : Štefánia Gerthoferová, - predseda dozornej rady
Ing. Anna Ščasná -Martynková – člen dozornej rady
Jana Vachálková, , člen dozornej rady
Iveta Bieleková, - náhradník do dozornej rady
Pavol Hrica, - náhradník do dozornej rady
Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokováva sťažnosti jeho členov.


Ciele spoločenstva: Spoločenstvo vykonáva , presadzuje a obhajuje záujmy vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti za účelom racionálneho hospodárenia na spoločnej nehnuteľnosti a jej ochrany a obnovy, a tiež za účelom spolupráce s organizáciami pri ochrane životného prostredia s cieľom zlepšovania ekologických podmienok v katastrálnom území obce Zohor.

INTERNAL
Spoločný majetok členov urbárskeho spoločenstva v Zohore tvoria nehnuteľnosti v katastrálnom území Zohor zapísané v listoch vlastníctva č. 6490 – výmera 1423288 m2, a č. 3159 – výmera 6798 m2 . Nehnuteľnosti v katastrálnom území Vysoká pri Morave zapísané na liste vlastníctva č. 2655 – výmera 80210 m2 nie sú v súčasnosti zazmluvnené, nakoľko časť pozemkov sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti a trvalé trávne porasty budú po dohode s SPF predmetom nájmu s obhospodarovateľom FirstFarms Mlyn Záhorie a.s. Jedná sa o výmeru 18621 m2.
Odborné služby na lesných pozemkoch v KÚ Zohor o celkovej výmere 139,6 ha vykonáva odborný lesný hospodár, aby sa docielilo zlepšenie krajinárskej hodnoty celého dotknutého priestoru. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva je vypracovaná a prečítaná na každom valnom zhromaždení spoločenstva.
V súlade s § 5 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách bola vypracovaná nová zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti aj upravené Stanovy Urbárskej obce p. s. Zohor. Tieto dokumenty boli schválené valným zhromaždením spoločenstva dňa 25.4. 2014. Obsahujú základné ustanovenia spoločenstva, predmet a ciele spoločenstva, práva a povinnosti členov spoločenstva, orgány spoločenstva, ich kompetencie a ich činnosť. Tieto dokumenty môže meniť a doplňovať len valné zhromaždenie spoločenstva uznášaniaschopným hlasovaním, t. j. nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Tohtoročné valné zhromaždenie spoločenstva chystáme niekedy na jeseň, presný dátum konania bude včas vyhlásený a každému členovi spoločenstva bude doručená pozvánka so splnomocnením pre prípad zastupovania na valnom zhromaždení.

Kontakt:
Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Zohor
PO BOX 29
900 51 Zohor
Mail: urbarzohor@gmail.com

Tel +421 940 632 496
Tel +421 905 581 577
Ak by sme Vám nezdvíhali píšte SMS

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Uznesenie z čiastkového valného zhromaždenia 26-10-2022
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 1.09 MB Formát: pdf Dátum: 13.7.2023
Uznesenie z riadneho valného zhromaždenia 17-9-2022
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 1.05 MB Formát: pdf Dátum: 13.7.2023
Valne-zhromazdenie-zapis-26-10-2022
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 2.33 MB Formát: pdf Dátum: 13.7.2023
Valne-zhromazdenie-zapis-17-09-2022
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 1.87 MB Formát: pdf Dátum: 13.7.2023
STANOVY-Urbár Veľkosť: 8.98 MB Formát: pdf Dátum: 23.1.2024
Valne-Zhromaždenie-Zápis-3-12-2023 Veľkosť: 2.77 MB Formát: pdf Dátum: 12.2.2024
1Vybor 0231219 (2) Veľkosť: 88.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.2.2024
1 Vybor 024 Veľkosť: 526.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.3.2024
VYBEROVE KONANIE Veľkosť: 93.7 kB Formát: pdf Dátum: 10.7.2024