Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matrika, evidencia obyvateľstva

Matrika

Vystavovanie výpisov rodných, sobášnych a úmrtných listov – bez ohľadu na miesto, kde k matričnej udalosti v rámci SR došlo, týkajúce sa žiadateľa, alebo člena jeho rodiny

Rodná matrika

 • Zápis narodenia dieťaťa  - hlásenia o narodeniach, ktoré nastali na území obce Zohor, t. j. pôrody v domácom prostredí
 • Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa – spísanie zápisnice o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, ktorí nie sú zosobášení

Sobášna matrika 

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva – spísanie žiadosti o uzavretie manželstva civilného sobáša konaného v obradnej miestnosti obecného úradu v Zohore ako aj cirkevného sobáša konaného v rímsko-katolíckom kostole v Zohore
 • Obradná sieň- termín sobáša je potrebné dohodnúť si v dostatočnom časovom predstihu priamo na Matričnom úrade.
 • potvrdenie k sobášu v cudzine
 • späťvzatie priezviska po rozvode manželstva do 3 mesiacov, podľa miesta uzavretia manželstva, t.j. prijíma svoje predošlé priezvisko
 • zmena priezviska po rozvode po 3 mesiacoch na Okresnom úrade v Malackách a následný zápis tejto zmeny na príslušnom Matričnom úrade (pred vybavením nového OP)

Úmrtná matrika – preberanie listov o prehliadke mŕtveho od pohrebnej služby alebo občana v prípade úmrtia, ktoré nastalo na území obce Zohor.

Osobitná matrika – podanie žiadosti na zápis matričných udalostí pre Osobitnú matriku na Ministerstve vnútra SR, ktoré nastali v zahraničí - vybavenie rodných, sobášnych a úmrtných listov (týka sa len občanov SR)

 

Evidencia obyvateľstva

 • Prihlásenie na trvalý pobyt
 • Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka nehnuteľnosti
 • Prihlásenie na prechodný pobyt
 • Odhlásenie pobytu zo SR
 • Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte
 • Úkony v evidencii obyvateľov je možné vykonať aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

 

Osvedčovanie podpisov a listín

Obecný úrad osvedčuje podpisy na listinách a listiny, ktoré majú byť použité v rámci Slovenskej republiky.

Pre potreby využitia v cudzine je potrebné sa obrátiť na notársky úrad.

 

Osvedčovanie podpisov

Obec Zohor zodpovedá za to, že príslušná osoba sa podpísala na listine, alebo uznala podpis za svoj vlastný. Nezodpovedá však za obsah a formálnu správnosť samotnej listiny.

 

Osvedčovanie listín

Obec Zohor zodpovedá za to, že kópia osvedčenej listiny sa zhoduje s predloženým originálom listiny. Neosvedčuje obsah ani pravdivosť skutočností, ktoré sú uvedené v listine.

 

Meno Kontakt
Zuzana Filipová

E-mail: obecnyurad@obeczohor.sk , matrika@obeczohor.sk

Telefón: 02/65961 122 kl. 5, 0915 700 454, číslo dverí 103