Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kostol

Lokalita: obec Zohor, okres Malacky, Bratislavský kraj
 
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1898 na staršom základe podľa projektu architekta Jána Nepomuka Bobulu v historizujúcom štýle druhej polovice 19. storočia, s použitím neorománskych prvkov. Trojlodie s transeptom a oválnym uzáverom presbytéria. Vstavaná veža je krytá ihlancom. [1]
 

Plastika Najsvätejšej Trojice a dve barokové alegorické postavy z druhej polovice 18. storočia sú zo starého kostola. Tabernákulová skrinka s reliéfmi je z roku 1757. Ostané vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

V roku 1897 začal sa stavať nový kostol sv. Margity Antiochijskej. Na pamätnej tabuli pri vstupe do kostola sa nachádza doslovne nasledovný text: “Tento kostol, zasvätený k úcte svätej Margity, panny a mučenice, bol postavený v rokoch 1897-98 za kardinála arcibiskupa prímasa Františka Vazsaryho, ktorý daroval na (zhotovenie) oltára 2000 zlatých, za farára Františka Markoviča a richtára Vendelína Vlčeka, architektom Ferdinandom Kittler-Gratzlom z Bratislavy. Na náklady patróna kostola grófa Ľudovíta Károlyiho z Nagy-Károly 10.000 zlatých, obce Zohor 70.000 zlatých a (tiež) z darov dobrodincov. Posvätený 2. októbra 1898.” [3]
 

Zmenu dátumu slávenia posvätenia chrámu vyžiadal zohorský farár vdp. František Markovič. Dňa 21. augusta 1899 biskup Jozef Boltizár, generálny vikár v Ostrihome jeho žiadosti vyhovel. Listina obsahuje tento text: „Dôstojný pán farár, majúc na mysli rozumné dôvody, ktoré ste mi, dôstojný pane, v liste pod číslom 71, 19., tohto mesiaca (augusta), poslali, určujeme, aby výročie posviacky kostola, ktoré sa pôvodne stanovilo na prvú októbrovú nedeľu, tohto roku, t. j. 1899 a na všetky ďalšie roky do budúcna, bolo v nedeľu pred začatím modlitieb sv. ruženca, teda na poslednú septembrovú nedeľu. Rozhodnutie treba presne dodržiavať a listinu o tom uchovávať vo farskom archíve.“ [4]
 

Rodový erb grófa Ľudovíta Károlyiho [5] je umiestnený pri vstupe do kostola. V spodnej časti erbu sa nachádza text s rodinným mottom tohto rodu „FIDE ET VIRTUTE FAMAM QUAERE“. V preklade text znamená: „Vierou a cnosťou k získaniu dobrej povesti“. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
 
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 473.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 473.
[3 - 4] www.zohor.fara.sk (15.10.2016)
[5] Károlyiovci sú v dejinách známi už niekoľko storočí. Rodokmeň tohto rodu siaha až do roku 1150. V tomto rode sa vyskytovali významní generáli, politici, diplomati a pisári. Zaslúžili sa aj o stavbu kanálov v okolí Palárikova, ktoré každoročne až dodnes zadržiavajú vodu z rieky Váh. Významný v tomto rode je Sándor, szatmársky župan. Práve on sa významnou mierou zaslúžil o uzavretie mieru medzi Uhorskom a Rakúskom v roku 1711. Rod Károlyiovcov podporoval aj výstavbu kostolov. www.zohor.fara.sk (15.10.2016)
[6] www.zohor.fara.sk (15.10.2016)
 
 

Kostol

Kostol