Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kronika rok 1960 až 1965

Rok 1960

Kronika nebola vedená od r.1939 skoro do konca r.1960 a začala sa písať za účinkovania obecnej rady miest.národného výboru v tomto zložení:

Predseda:   Král Martin
Podpredseda:   Matlovič Albert
Tajomník:   Vachálek Ján
Členovia obec.rady:    Kliment Beni
    Hrica Ján
    Bojkovský Gustav
    Struhár Anton
    Sucha František
    Polák František


Kronika tato započala z príležitosti 15.výročia oslobodenia Zohoru v dobe význačných medzinárodných a technických udalostí.
Do 15.decembra 1960 bol kronikárom Brúnovsky N. Keďže je zamestnaním tak zaneprázdnený, že nemá voľného času ani pre seba, bol dňom 16.decembra 1960 po obapolnej dohode navrhnutý a určený za kronikára Vissváder Ferdinand - dôchodca, bývalý vrchný dozorný dopravy ČSD, obyvateľ Zohoru č.318. Narodil sa 28.mája 1900 vo Vysokej pri Morave. Od útleho mládi až do prevratu r.1918 žil v Rakúsku a na Morave, kam sa jeho otec musel utiecť do azylu ako jeden z podnecovateľov štrajkového hnutia v r.1905 v Maďarsku. Škol. vzdelanie: 5.tr.ľudových, 4.tr.reálky, 3.ročná vyš.odb.železničná škola. Od 16.VIII 1917 do 30.VI 1960 zamestnaný stále u železnice v rôznych funkciach. Národnosť slovenská, štát.príslušnosť čsl., v Zohore býva od 12.novembra 1927. Spolupracovníci sú členovia Osvet.rady MNV.

Pre obsiahlu obšírnosť údajov o JRD aj obce a pre krátkosť času ako aj zaneprázdnenosť príslušných činovníkov, sú údaje o JRD a obce v tomto roku len zhruba uvedené. Presné dáta budú uvedené v kronik.zápise v r.1961.

OBEC

Obec Zohor leží na západoslovenskom záhorí a je učupená v doline pri Malých Karpátoch. Patrí do kraja a okresu Bratislavského a je od hlavného mesta Slovenska vzdialené 27 km. Susedí s obcami Lozorno 5 km, Láb 3 km, Vysoká pri Morave 5 km, Stupava 8 km a Devínska Nová Ves 12 km.
Nadmorská výška obce je 152,5m, leží na zemepis.polohe 19°43´10´´ východnej dĺžky a 49°1´07´´ severnej šírky.

Celková  rozloha obce a jej chotára je  2.112,7 ha
z toho: ornej pôdy 1.173,1 ha
  lúk 609,6 ha
  lesov a záhrad 184,6 ha
  neplodnej pôdy 106,9 ha
  zastavenej plochy 38,5 ha


K 1.januáru 1960 bolo v obci 3347 obyvateľov, 100% Slováci, náboženstva rím.kat. Obyvateľstvo ešte dnes zachováva prísne náboženské sviatky a s nimi spojené obrady. Pekné zohorské kroje sú na ústupe, zachovávajú ich už len starí ľudia.
V hovoriacej reči obyvateľstva sú niektoré odchýlky od spisovnej slovenčiny. Tu miesto koncovky "l" používajú "u". Tak napríklad nehovoria -já som bol- ale "já sem byu" -on robil- "on robiu" -lopata- "uopata" a podobne. Tak ako zanikajú kroje, tak pomaly zanikajú aj zvyky, ešte tu a tam na svadbách a na sviatky Vianočné, Veľkú noc, Turice a fašiangy zachovávajú sa tradičné zvyky.
Obec leží na významnej železničnej križovatke Praha - Bratislava a Záhorská Ves - Plavecký Mikuláš, ďalej má bezprašnú spojovaciu hradskú na magistrálu Brno - Bratislava.
Poštový a telegrafický úrad v mieste.

POLITICKÝ  ŽIVOT

Život v obci usmerňuje MNV spolu s vedením JRD. Ďalej sú tu masové organizácie DOKSS, ROH, SČSP, ČSM a miest. skup. Čsl. červ. kríža. Vedúcu úlohu v obci má však DOKSS, ktorá sa stará jednak o ideologický rast straníkov ako aj nestraníkov, sleduje v obci plnenie plánu na všetkých úsekoch hospodárskych a koordinuje prácu ostatných organizácii v obci.

HOSPODÁRSKY  ŽIVOT  A  POMERY

Obec má charakter poľnohospodársky. Vlastníctvo pôdy je dnes už skoro na 100% v rukách JRD. Má za týmto účelom skoro všetku prácu zmechanizovanú. Počnúc oraním, siatim, - končiac kosením, mlátením a dojením kráv. Všetok dobytok je umiestnený v spoločných stajniach. Založená bola aj slepačia farma a včelárstvo. Prosperita JRD je vcelku dobrá. Pomocou nových metód práce dosahuje vysoké hektárové výnosy, ktoré súkromnohospodáriaci roľníci nikdy v Zohore nedosiahli a ani dosiahnuť nemohli. Práce sú však ešte stále sťažené veľkým nedostatkom pracovných síl. Socialistickými záväzkami dosahuje sa zvýšenie výnosu a úžitkovosť, menia osevné plochy, postupy, podľa požiadavok špecializácie a prípadné zmeny v organizácii práce. Odborníci, ktorých je dnes na JRD už dosť, vedia dobre, že len dobre premyslený plán je dôležitým nástrojom pre úspešné zvládnutie družstevných prác aj za nových náročnejších podmienok.

KULTÚRNY  ŽIVOT

V osvetovej činnosti obce niemalou mierou prispieva "kino". O prvopočiatkoch premietania filmov v našej obci datuje sa z r.1927. Majiteľom aparatúry bola telocvič. jednota "Sokol" a filmy sa premietali v miestnosti novopostavenej sokolovne, ktorej majiteľom bol Matej Mifkovič, hostinský. Technické zariadenie bolo primitívne a bolo poháňané benzin. motorom. Do r.1932 boli premietané nemé filmy s doprovodom gramaf. hudby. V tomto roku bola prestavaná aparatúra na zvukovú a ako prvý zvukový film bol premietaný film "Zlomené krídlo" poľskej produkcie. Až do r.1945 bolo kino v rukách súkromných, od toho času je znárodnené. Do r.1948 boli premietané filmy všetkých svetových produkcií. Premietalo sa v týždni 7-8 krát a návštevníkov bolo cca 58.000. Od toho roku bola západná produkcia filmov obmedzená a do popredia prišli filmy sovietskej výroby. Nezvyklosť a nepochopenie u obyvateľstva bola návštevnosť sovietskych filmov slabá, takže počet predstavení v týždni sa upravil na 6 predstavení a návštevnosť poklesla na 43.000 návštevníkov. V rokoch od 1957 nastal však obrat - návštevnosť pri obmedzenom premietaní zvýšila a pohybovala sa okolo 40.000 návštevníkov. Od r.1959 opäť návštevnosť filmov poklesla v dôsledku televíznych príjimačov. Kino navštevuje väčšinou mládež a asi 20% návštevníkov tvoria osoby staršie a to tak do 45 rokov.
ČSM sa zapojuje estrádnymi a divadelnými vystúpeniami do kultúrneho života. Športový život propaguje šport. klub "Družstevník". Pozoruhodné výsledky vykazuje však miest. skupina čsl. červeného kríža. Zdravotnícka odbornosť zdravotníkov a dobrovoľných sestier sa zvyšuje prednáškami a doškolovaním raz za mesiac. Ale aj pre nečlenov, teda pre občanov, konajú sa prednášky s filmovými ukážkami najmä z oboru hygieny. Iniciátorom a propagátorom týchto hodnotných podujatí je miest. obvod. lekár MUDr. M.Deneš.

ZDRAVOTNÍCTVO

V obci je obvodný lekár, poradňa matiek, detské jasle so školeným osobníctvom, miest. skup. čsl. červ. kríža so školenými zdravotníkmi a dobrovoľ. zdravot. sestrami. Dva razy do týždňa dochádza do obce a ordinuje zubný technik (dentista). Polyklinika je v Malackách, okres. ústav. nár. zdravia, Kraj. ústav nár. zdravia ako aj nemocnice sú v Bratislave.

VEDENIE  OBCE

Do 12. júna 1960 teda do volieb nových členov MNV riadili obecné záležitosti nasledovní činovníci:

Predseda: Šimek Bernát železničiar č.d. 437
Miestopredseda:  Sabol Arnold JRD č.d. 116
Tajomník: Toman Viliam úradník č.d. 151
Členovia: Kliment Benedikt úradník č.d. 7
  Polák František robotník č.d. 41
  Rybárová Magda domáca č.d. 51
  Švajdlenka Martin zamest. ČSAD č.d. 223
  Hrica Rudolf robotník č.d. 281
  Král Martin montér č.d. 332
  Bojkovský Gustav železničiar č.d. 338
  Struhár Cyril predseda JRD č.d. 375
  Havlík Ján robotník č.d. 380
  Sabolová Anna JRD č.d. 426
  Matlovič Rudolf robotník č.d. 462
  Ondrík Michal úradník č.d. 503
  Hrica Ján tesár č.d. 547
  Filip Ján JRD č.d. 602
  Struhár Anton zamest. OÚNZ č.d. 617
  Mackovič Ján úradník č.d. 582
  Vachálek Ján aktivista ONV č.d. 709
  Martinkovič Ján úradník č.d. 2
  Ščasná Angela JRD č.d. 113
  Matlovič Albert pracovník ONV č.d. 287
  Hoz Otto vychovávateľ č.d. 135
  Tomčík Jozef verej. zamestnanec č.d. 151
  Martinkovičová Margita  JRD č.d. 213
  Salay Izidor verej. zamestnanec  č.d. 232
  Koldan Karol verej. zamestnanec č.d. 295
  Kráľová Matilda učiteľka č.d. 332
  Štefeková Rozália domáca č.d. 97
  Cabadajová Anna JRD č.d. 338
  Krajčír Bohuslav robotník č.d. 675


Po voľbách od 12.júna 1960 sú činovníkmi MNV:

Predseda: Kráľ Martin montér č.d. 332
Miestopredseda:   Matlovič Albert pracov. ONV č.d. 287
Tajomník: Vachálek Ján pracov. ROH č.d. 709
Členovia: Kliment Benedikt úradník č.d. 7
  Polák František robotník č.d. 41
  Rybárová Magda domáca č.d. 51
  Hrica Nikodém JRD č.d. 87
  Štefeková Rozália JRD č.d. 97
  Kovár Michal železničiar č.d. 100
  Toman Viliam úradník č.d. 151
  Slobodová Mária JRD č.d. 172
  Štefek Vendelín železničiar č.d. 38
  Križanová Katarína domáca č.d. 373
  Švajdlenka Martin železničiar č.d. 223
  Sucha František železničiar č.d. 258
  Valovič František JRD č.d. 254
  Hrica Rudolf robotník č.d. 281
  Bojkovský Gustav železničiar č.d. 338
  Struhár Cyril predseda JRD č.d. 375
  Havlík Ján robotník č.d. 380
  Sabolová Anna JRD č.d. 426
  Šimek Bernát železničiar č.d. 437
  Matlovič Rudolf robotník č.d. 462
  Ondrík Michal úradník č.d. 503
  Kovár Ján železničiar č.d. 702
  Hrica Ján tesár č.d. 547
  Vachálková Zuzana  JRD č.d. 558
  Filip Ján JRD č.d. 602
  Struhár Anton zamest. OÚNZ  č.d. 617
  Valovič Jozef železničiar č.d. 635
  Mackovič Ján úradník č.d. 582
  Kocian František riaditeľ OSŠ škola


Miest. nár. výboru pričlenený výbor žien bol dňa 2.októbra 1960 zvolený a to v tomto zložení:

Predsedníčka: Bojkovská Anastazia domáca č.d. 338
Miestopredsedníčka:  Habalčiková Anna verej. zamestnanec  č.d. 301
Členovia: Martinkovičová Margita  JRD č.d. 213
  Štefeková Rozália domáca č.d. 97
  Cabadajová Anna JRD č.d. 598
  Sabolová Anna JRD č.d. 426
  Kráľová Matilda učiteľka č.d. 332
  Očenášová Mária učiteľka č.d. 376
  Partlová Marta JRD č.d. 397
  Kovárová Jozefa úradníčka č.d. 376
  Križanová Katarína domáca č.d. 379
  Mifkovičová Irena prac. mater. školky novostavba
  Zemanová Milada domáca č.d. 246
  Matlovičová Štefánia robotníčka č.d. 287
  Ščasná Žofia robotníčka č.d. 427
  Jurkovičová Mária robotníčka č.d. 126
  Kovárová Paula vedúca predajne č.d. 17

Rok 1961

PRÍRODA

Zloženie pôdy v chotári je rôzne. Väčšina je pieskovitá, kde sa spravidla môžu siať len dvoje rastlín. Jedna časť chotára a to "U Macejku", je zamokrená, ktorá sa t.č. odvodňuje. Jedine tretina chotára okolo "Nandy Hazu" je dobrej akosti.
Zo zvierat sa v chotáre vyskytujú bažanty, zajace, jarabice, srny. Škodná zver je zastúpená najviac líška, z vtáctva kavka. Na jeseň pri dozrievaní hrozna najviac škody narobia škorce.
V chotári darí sa dobre zelenine. Jedna časť chotára je s kyslou pôdou a kyslou travinou ale v niektorej časti je to zasa pravý opak. Vyskytujú sa tu i niektoré druhy liečivých rastlín a to: Valerian, Preslička, Harmanček, Podbiel.
V pieskovej časti chotára sa darí najlepšie borovici a v ostatných častiach vŕba, olša, jasan a topoľ.
Chotár bol značne zamokrený najväčším potokom "Graba". Tento však melioráčnou úpravou zanikol a vybudovaný bol nový kanál "Malina", Melioračnou úpravou bol upravený taktiež tzv. "Príchod", v ktorého ústi je vybudovaná nová čerpacia stanica. Ďalej preteká obcou potok tzv. "Hrádza", ktorý kedysi slúžil na pohon vodného mlyna no melioráciou zanikne.
V rámci zúrodnenia "Záhoria" vzniklo v chotári viac menších ako aj väčších kanálov, ktoré nie sú však dosial pomenované.

POPIS  OBCE

Chotár obce Zohor je v celkovej výmere 2.112,73 ha. Poloha chotáru je väčšinou rovinatá.
Rozdelenie pôdy:

orná pôda   1.173,00 ha
záhrady   17,00 ha
lúky   609,00 ha
pasienky   14,00 ha
lesná pôda   153,00 ha
zastav.plochy   39,00 ha
ostatné plochy    107,73 ha


Takmer všetku pôdu vlastní JRD a pôdu do 0,50 ha vlastní v obci 68 rodín. Podľa navrhovanej špecializácie bude sa JRD zameriavať väčšinou na výsev zeleniny a nakoľko sme prímestskou obcou, má sa zaviesť aj výdojné hospodárstvo.
Ulice v obci neboli doteraz pomenované, užívajú sa však staré názvy ako "Dolný koniec, Rádky, Trávniky, Bujárna" a aj niektoré staré názvy ulíc ako "Izákova ulička, Kozia" atď. V obci je celkom 650 rodinných domkov a 8 domov činžovných. Umeleckých pamiatok celkove niet snáď až na dve staré kaplnky, jedna z nich pochádza ešte z časov cholery z r.1848.

OBYVATEĽSTVO

Obec má celkom 3.412 obyvateľov, z toho je 750 školopovinných detí, v predškolskom veku je asi 450 detí. Členov JRD je 403, dôchodcov je 479 a zbytok je poväčšine zaradený v pracovnom pomere v rôznych oboroch a najviac ich za prácou dochádza do neďalekej Bratislavy.
Z celkového počtu obyvateľov je 167 občanov cigánskeho pôvodu. Všetci občania sú národnosti slovenskej a 20 občanov je národnosti českej. Prevláda rím. kat. náboženstvo.
V obci niet občanov, ktorí by vlastnili väčší majetok ako rodinné domky a ostatné potreby osobného vlastníctva. Väčšina občanov sa zaoberá poľnohospodárstvom i keď len na malých plochách, záhradkach. Prevláda Záhorácke nárečie. U starších občanov sa nachádzajú ešte staré záhorácke kroje, už sa však nevyrábajú ani nevyšívajú. Používajú sa už len pri slávnostiach príp. pri nejakých príležitostiach.

VEDENIE  OBCE

Zloženie MNV ako aj iných zložiek je uvedené v zápise z r.1960 a nenastala nijaká zmena.

V obci sa nachádzajú tieto organizácie: Dedin. org. KSS, SČSP, Čsl. červ. kríž, TJ-Družstevník, Sväzarm, ČSM, ČSPO, ROH. Menované organizácie sú združené v Národnom fronte a vedúcu úlohu má DO-KSS, ktorá riadi a kontroluje prácu všetkých zložiek.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Ako hneď na začiatku spomenuté vlastní veškerú pôdu JRD, ktoré je celoobecné od r.1952.
JRD nesplnilo v rastlinnej výrobe dodávku cukrovej repy, nesplnilo plán výroby krmovín pre živočišnú výrobu a to zelenej hmoty na siláž a denné kŕmenie - zobrali o 282 vagonov menej a kŕmnej repy o 68 vag. menej a tak sa vyrobilo aj siláže o 234 vag. menej. Zemiakov sa malo podľa plánu dorobiť 86 vag., dorobilo sa iba 52 vag., kukurice 63 vag. - dorobilo sa 54 vag.. V dôsledku nižšej úrody kukurice, znížilo družstvo plánované naturálie z 1 kg na 70 dkg na pracovnú jednotku. Sena sa malo podľa plánu dorobiť 122 vag., podľa záznamu agronóma a vážneho dorobilo sa 131 vag.. Toto množstvo nie je ale správne lebo seno sa vozilo mokré a dosušovalo sa umele studeným vzduchom, čím sa váha podstatne znížila.
Zeleniny sa malo dorobiť a dodať 139,8 vag., dodalo sa však 137,7 vag. okrem rýchlej zeleniny. Podľa uvedených čísiel je jasné, že rastlinná výroba si nesplnila plánované úlohy. Nedostatočný strojový park zapríčinil, že sa nestačila previesť hlboká orba na 150 ha. JRD malo jeden traktor na 153 ha. V priebehu r.1962 dostane 7 kolových, 1 pásový traktor a mnoho ďalších strojov.
Nezabezpečuje sa dostatočná výroba maštalného hnoja a musí sa 75 vag. umelých hnojiv doviesť. Na zabezpečenie dostatku krmovín musí sa zvýšiť osev ďatelovin.
V rastlinnej výrobe bola kvalita prevedených prác ďaleko horšia ako v r.1960. Ubúda tých pracovníkov, ktorí si svoju prácu vkonávajú tak svedomite a pribúda tých, ktorí si prácu vykonávajú, aby im od ruky odpadla. Porovnanie najlepšej a najhoršej čaty - čata Haramiu Jozefa vyrobila hodnotu za 71.296,-Kčs, čata Mackoviča Františka na tej istej výmere za 29.096,-Kčs, teda rozdiel 42.290,-Kčs a podľa toho sa priznávajú aj výsledné prémie.
Mechanizované stredisko, i prez to, že nebolo dostatočne zabezpečené strojmi, dosiahlo veľkých úspechov. Na zber sena vytvorila sa komplexná mechanizovaná čata, v ktorej bolo 10 traktoristov a 7 pomocníkov.
V žatve, na ploche 525 ha, previedol sa dvojfázový zber. Kombajnami na priamy zber sa pokosilo 46 ha, samoväzmi 6 ha. V minuloročnej žatve dosiahli naši kombajnisti doteraz u nás nevídaných výsledkov - František Valovič so svojim kombajnom zobral obilie z plochy 211 ha, Štefan Zajiček z plochy 187 ha a veliký kus práce vykonali aj traktoristi Ján Švajdlenka, Ján Sucha, Michal Bertovič, Jozef Rybár, Martin Ščepánek a Tomáš Mifkovič, ktorý je štvrtým najlepším pásakárom v okrese. Štefan Zajiček spolu s Jánom Švajdlenkom previedli veľmi úspešne dvojfázový zber semennej ďateliny z plochy 40 ha. Za prevedenie žatvy a mlatby v rámci okresnej súťaže dostalo JRD diplom a odmenu Kčs 2.000,- a mechanizovaná čata dostala štítok ministra za social. prácu a odmenu Kčs 2.500,-. Na týchto úspechoch sa veľkou mierou podielal mechanizátor Nikodem Hrica. Plánované náklady sa neprekročili a na pohonných hmotách sa ušetrilo 38.000 Kčs. Pracovníci sa združili do komplex. mechaniz. brigády a prihlásili sa do súťaže o získanie hrdého titulu "Brigáda social. práce".
Dosiahnuté výnosy u základných plodín v r.1961:

      Plán     Skutočný výnos
pšenica     25 q     20,8 q
raž     15 q     13,3 q
jačmeň ozimný     25 q     27,7 q
jačmeň jarný     26 q     24 q
ovos     20 q     25,7 q
kukurica     40 q     34,9 q
ostatné obiloviny      15 q     25,7 q
zemiaky     110 q      68 q
cukrová repa     300 q     199 q
kŕmna repa     450 q     279 q


V minulom roku malo sa podľa plánu dodať 50,5 vag. obilovin, dodalo sa 51,83 vag., čo je o 133 q viac. Zemiakov sa malo podľa plánu dodať 22 vag., dodalo sa 29,5 vag., z čoho bola časť na výmenu za sadbu.
Živočíšna výroba: v prvom rade aké sú stavy dobytka v porovnaní k plánu r.1961:

      Plán 1960  Plán 1961  Skutočnosť  Zvýš. oproti r.1960
hovädzí dobytok spolu      707 850 813 + 36
z toho kravy     256 305 295 + 39
ošípané spolu     1.641 1.850 1.858 + 217
z toho prasnice     181 214 214 + 33
sliepky nosnice     3.728 5.500 5.704 + 1.976


Plnenie dodávok výrobkov živočíšnej výroby za r.1961:

    Plán   Skutočnosť    + -
mäso hovädzie    632 q   791 q   + 158
ošípané   1.485 q   1.200 q   - 285
mäso hydiny   185 q   75 q   - 110
vajcia   406.000 ks    463.597 ks   + 57.597
mlieko   353.000 l   342.520 l   -10.480


U výroby mäsa nedosiahlo sa nijakého dobrého výsledku. V r.1962 plánuje sa zvýšiť dodávku mäsa o 27%, mlieka o 40%, vajíčok o 40% oproti r.1961. Hlavnou príčinou nesplnenia výroby bravčového mäsa bolo vysoké hynutie ciciakov v prvých mesiacoch r.1961, ktoré dosahovalo až 40%. Radou ONV bolo prislúbené prísun 200 odstavčiat ale prisunuté nebolo ani jedno. Ďalej sa chcelo dodávať ošípané vo vyšších váhových kategóriach, aby sa splnili dodávky, avšak ani to nebolo umožnené.
Vo výkrme hovädzieho dobytka ako aj v predvýkrme dosiahlo sa plánovaných prírastkov na kus a deň aj plánovanú výrobu. Dosiahla sa plánovaná výroba vajíčok, dokonca sa prekročila avšak nedosiahlo sa plánovanej výroby mlieka z dôvodov nedosiahnutia plánovaného stavu dojníc o 10 kusov.
Na r.1962 sa plánuje postaviť teľatník, dobudovanie vodárne na vývojovom dvore, výrobňu kvasničných krmív, jeden prístrešok na pasenie. Zvýšiť osev kukurice na zrno zo 158 ha na 200 ha, zvýšiť osev kukurice na siláž o 10 ha, zvýšiť výsev cukrovky na krmné účely o 20 ha, zabezpečiť výsev kŕmnej mrkvy na ploche 4 ha ako medziplodinu, urobiť podsev ďateľovín na 150 ha, rozšíriť osev jarných miešaniek o 30 ha na pôde doteraz ležiacej ľadom.
Porovnanie niektorých základných ukazovateľov výsledkov hospodárenia za rok 1960 a 1961:

  1960   1961
       
Celková produkcia v Kčs na 1ha a 1 prepoč.pracovníka 4.903,35      5.595,33
Hrubé peňaž.príjmy v Kčs na 1ha a 1 prepoč.pracovníka 3.275,68   3.811,15
Čisté peňaž.príjmy v Kčs na 1ha a 1 prepoč.pracovníka 1.257,39   1.938,41
Výmera pôdy na 1 prepoč.pracovníka 4,83 ha   5,91 ha
Hrubá živoč.produkcia na 1ha a 1 prepoč.pracovníka 1.493,60   1.872,53
Trhová živočiš.produkcia na 1ha a 1 prepoč.pracovníka 1.408,23   1.761,68
Hustota na 100ha 41,82   43,74
Z toho krav na 100ha 13,78   15,87
Ošípaných na 100ha ornej pôdy 138,83   157,19
Sliepok na 100ha ornej pôdy 472   482
Produkcia mlieka na 1ha prepoč.prac.v litroch 152,19   236,33
Vajcia na 1ha ornej pôdy v kusoch 272   394
Výroba mäsa celkom na 1ha 125,33   132,83
Ročná dojivosť v litr. na 1 dojnicu 1.126   1.676,40
Ročná znáška vajec na 1 sliepku 90,51   112,32
Hynutie teliat v percentách 4,67   1,31
Počet odchovaných teliat na 100 kráv 54,25   86,25
Hynutie prasiat v percentách 30,96   15,50
Počet odchovaných prasiat na 1 prasnicu 9,15 ks   12,50 ks
Celková produkcia na 1 prepoč.prac. v Kčs 23.679,-    33.117,-
Hrubá rastlin.produkcia na 1 stál.pracovníka v rastlin.výrobe 21.387,-   29.942,-
Podiel peňaž.nákladov na výrobu na hrubých peňaž.príjmoch v % 51,-   39,-
       
Družstevné fondy a ich dotácie      
       
Fond krmív na 1 ha prepoč.pracov. v Kčs 524,-   562,-
Fond osív a sadba na 1ha prepoč.pracov. v Kčs 192,-   243,-
Dotácia nedelit.fondu na rozšír.neproduk.na 1ha prepoč.prac. v Kčs  90,-   268,-
Dotácia soc.fondu na 1ha prepoč.prac. v Kčs 71,18   114,33
Dotácia kultur.fondu na 1ha prepoč.prac. v Kčs 20,90   53,81
Peňaž.odmeny za prac.jedn. na 1ha prepoč.prac. v Kčs 1.012,-   1.241,-
Peňaž.prémie na 1ha prepoč.prac. 62,-   146,-
Hodnota prac.jednotky v Kčs 12,-   15,-
Hodnota prac.jednotky v naturáliach 2,70   1,16
Ročná odmena 1 stáleho pracovníka 4.500,-   7.328,-


Finančné hospodárenie družstva: Podľa plánu malo sa utŕžiť 7.022.000,- Kčs, utŕžilo sa 7.083.000,- Kčs, t.j. + 61.000,- Kčs.

Oproti r.1960 utŕžilo družstvo viac o 693.000,- Kčs.
V r.1960 plánovali sa náklady vo výške 2.983.000,- Kčs, skutočne vyčerpané 2.805.129,- Kčs, čo je menej o 177.000,- Kčs a oproti r.1960 znížili sa náklady na výrobu o 498.559,- Kčs.
Vlastný majetok družstva za r.1961 vzrástol z 8.919.000,- Kčs na 10.277.000,- Kčs a celková hodnota majetku družstva je 17.728.000,- Kčs.
Predstavenstvo družstva sa schádzalo pravidelne a bolo zadržaných 13 členských schôdzi. Účasť na schôdzach predstavenstva aj členských schôdzach bola dobrá. Spolupráca rady MNV ako aj pléna MNV, výboru DOKSS a družstva bola dobrá a prispela na zlepšenie hospodárenia. O práci predstavenstva je vždy mesačne oboznamovaná členská schôdza, kde členstvo vyjadrovalo svoje pripomienky. Pravideľne denne, aj cez zimné mesiace, sa schádzala operatívna komisia, ktorá prerokovala všetky nedostatky plnenia časových plánov a určovala pracovné postupy. K zlepšeniu hospodárenia prispela v značnej miere dobrá práca revíznej komisie a aj ostatné komisie a to komisie sociálna, bezpečnostná, súťažná a kárna.
Družstvo má zavedené prémiové odmeňovanie, zakotvené v domácom a prémiovom poriadku a v CVRP. Už tretí rok sa vyplácajú rodinné prídavky ako v podnikoch, ďalej družstvo vypláca v prípade choroby družstevníka 60% z odpracovaných prac.jednotiek. Pre r.1962 zavedú sa po prvý krát dovolenky pre členov platené ako aj materské dovolenky 18 týždňov a ďalšie sociálne zabezpečenia.
V r.1962 bude družstvo spresňovať držbu záhumienok a do konca júla prevedie spoločné ustájenie koní. Veľkú pozornosť bude venovať získavaniu učňov, ktorých je 12 v Poľnohosp. odb. učilišti v Malackách, 1 učnica v Malinove, 1 v Galante a 4 na PTŠ v Bernolákove. Na dvojročnom školení v Modre sú 2 ženy.
Vekový priemer členov družstva je pomerne vysoký. Družstvo má 324 členov, z čoho je 153 mužov a 171 žien. Do 25 rokov sú 2 muži a 5 žien, od 26 do 45 rokov je 6 mužov a 65 žien, od 46 do 60 rokov je 50 mužov a 61 žien a nad 60 rokov je 95 mužov a 40 žien a z tejto poslednej skupiny treba počítať, že v priebehu niekoľko rokov vypadne z prác.
I keď rastlinná a ani živočíšna výroba nesplnili plánované úlohy, predsa sa v hospodárení postúpilo o veľký krok dopredu. Družstvo sa politicko-ekonomicky upevnilo, no intenzita výroby bola ešte stále nízka. Do budúcna bude treba venovať sa zberu sena a otavy a vôbec zabezpečovaniu krmovín, lebo jedine pri dostatočnej výrobe krmív si môže družstvo plniť všetky úlohy aj na úseku živočíšnej výroby.

PRIEMYSEL  A  OBCHOD

V obci je zriadená výrobňa cukrových výrobkov (cukráreň), Uholné sklady, Sklad zeleniny a staršia píla, ktorú vlastní JRD.
Obchodná sieť v obci je oproti minulosti značne rozšírená, všetky predajne sú Jednoty - ĽSD. Súkromné živnosti boli zrušené a jednotlivé práce sa prevádzajú v rámci a cestou miestnej prevádzky Miest. hosp. pri MNV.

ŠKOLSTVO  A  KULTÚRA

Dňa 14.IV. bola v OB slávnostná schôdza s kultúrnymi vložkami DOKSS o význame straníc. člen. preukazov s odovzdaním nových členských preukazov členom (výmena). Slávnostný preslov mal s.Kocian.
Dňa 12.V. započala stavba tak túžobne očakkávanej 17 triednej Základnej deväťročnej školy na bývalom športovom ihrisku.
Dňa 14.V. bola v OB otvorená výstava "40 rokov Komunistickej strany Československa". Správnosť politiky, húževnatosť v práci a neohrozenosť v bojoch strany najvýraznejšie vyjadruje skutočnosť, že 40. výročie jej založenia pozdravujeme ako občania "Ceskoslovenskej socialistickej republiky".
Dňa 30.VI. bolo slávnostné ukončenie školského roku. Celkový počet žiakov v triede 1. až 5. bol 421 v roč. 6. až 9. bol 259. Vyznamenaných žiakov bolo 154 a boli odmenení knižnými darmi. Výborne si viedli pionieri a ČSM pri zbere surovín a liečiv. bylin. 100 žiakov pôjde na rekreáciu.
Slávnostné prejavy mali: Riaditeľ školy s.Kocian, Predseda MNV s.Kráľ, Predseda rodičovského združenia s.Bojkovský, Preds. výboru žien s.Bojkovská, Predseda požiarnej služby s.R.Hrica
Slávnosť bola zakončená vystúpením žiakov v speve a tancoch pod vedením učiteľky s.Ščepánkovej.
Dňa 1.IX. slávnostné započatie školského roku a veľmi významný deň, lebo náš štát dáva všetkým žiakom bez rozdielu všetky učebné pomôcky a potreby zdarma.
Dňa 3.XII. pristúpil náš ľud k volebným urnám a zvolil si svojich okresných sudcov z ľudu. Bol to prejav vysokého stupňa social. demokracie, ktorý je možný len v socialistickej spoločnosti, kde záujmy jednotlivca sú totožné so záujmami celej spoločnosti, kde súdnictvo chráni nás všetkých.
V našej obci boli za ľudových sudcov zvolení:
Cabadajová Anna
Korduliak Pavol
Križanová Katarína
Mackovičová Terézia
Pavlásek Michal
Rybárová Mária
Sabol Arnold
Štefanovič Juraj
Štefanovič Peter
Štefek Vendel

OHLAS  UDALOSTÍ  MIMO  OBCE

Rok 1961 bol veľmi rušný na udalosti vedecké a politické.
12.IV. pre ľudstvo historický to deň - Sovietska veda dobyla Vesmír, triumfálne víťazstvo slobodnej práce slobodného človeka. Vedci Soviet. zväzu vypustili na obežnú dráhu okolo Zeme prvú kozmickú loď "Vostok" s človekom na palube. Pilotom-kozmonautom bol letec major Jurij Alexejovič Gagarin. Čas obehu lode okolo Zeme bol 89,1 min, minimál. vzdialenosť od povrchu zeme bola 175 km, maxim. 302 km, váha lode 4.725 kg - splnil sa prastarý sen ľudstva.
Celý svet je pobúrený výčinmi kapitalistov v Afrike (Kongo, Alžír), v Ázii (Laos) a v Amerike prepadnutím Kuby.
So zadostiučinením prijalo ľudstvo rozhodnutie s.Chruščova a Kenedyho prezidenta USA na stretnutie sa v dňoch 4. a 5.VI. vo Viedni na spoločnú poradu.
1.VI. s.Chruščov na svojej ceste do Viedne zastavil sa v Bratislave na krátky odpočinok a 3.VI pokracoval ďalej.
V dňoch 4. a 5.VI. porada s.Chruščova a Kenedyho a je výrazom úsilia o výmene názorov, dosiahnutie lepšieho vzájomného porozumenia a mieru. Rokovanie bolo otvorené a plodné.
Dňa 7.VIII. znova ohromil svet Sovietsky zväz keď dňa 6.VIII. o 9. hod. moskov. času vypustili na obežnú dráhu okolo Zeme druhú kozmickú loď "Vostok2". Túto riadil letec-kozmonaut major German Štepanovič Titov. Váha kozmickej lode bola 4.731 kg a obletele 17 krát okolo Zeme za 25 hod. 18 min. a prešla vyše 700.000 km a pristála na Zemi presne na určenom mieste. S letcom bolo po celý čas letu nadviazané a udržované dvojstranné rádiové spojenie.
13.VIII. Nemecká Demokrat. republika uzavrela v Berlíne hranice západného sektoru od východného.
20.X. otvorili XXII. zjazd Kom. strany Soviet. zväzu v Moskve. Veľký význam zjazdu je v tom, že prijal dôležitý politický dokument, skutočnú "chartu novej spoločnosti" program výstavby komunizmu.
Po druhé, že odsúdil všetko to, čo odporuje správnemu leninskému chápaniu zásad i praxe komunizmu, tak v SSSR ako aj v iných krajinách.
Po tretie dokumentoval ohromný rozmach komunistického hnutia, veľkú silu a príťažlivosť kom. myšlienok pre všetko ľudstvo. Jasne vyjadrený súhlas vo vnútornej aj medzinárodnej politike, úplný súhlas so zásadovým bojom proti kultu osobnosti z leninských pozícií proti revizionizmu a dogmatizmu. Odsúdil jednanie s.Stalina a poukázal na nesmierne škody v rôznych sektoroch zapríčinenej osobným kultom.
15.-17.XI. bolo v Prahe zasadnutie ÚVKSČ, ktoré sa zaoberalo správou o XXII. zjazde KSSS. Zaoberal sa najmä škodlivosťou a dôsledkov kultu Stalinovej osobnosti. Na záver bolo zistené, že na základe rozboru súčasného stavu nášho hospodárstva sú nedostatky v celkovej riadiacej práci. Podľa stanov KSČ bude sa v budúcom roku konať XII. zjazd KSČ a navrhnuté konanie zjazdu v októbri 1962.

Rok 1962

POLITICKÉ  POMERY

Pri príležitosti 20.výročia zničení obce Lidice fašistickými hordami zišla sa v obci komisia zostavená zo starších občanov, ktorí prežili udalosti v našej obci v dobe oslovodenia obce ČA.
S. Král Martin t.č. predseda MNV spomína ako sa Nemci pripravovali na ústup z našej obce. Občania očakávali ČA už 3.apríla 1945 stalo sa tak však až zo 4. na 5.apríla. Nemci pri ústupe ničili najmä komunikácie (hradské, železnice atď). S. Král zapojil kolektív elektrikárov na opravu zničeného elektr. vedenia takže 9.mája 1945 bolo už obnovené elektr. vedenie, sieť a osvetlenie.
S. Valovič Robert spomína ako sa tvoril revoluč. národ. výbor. "Už dňa 10.II 1945 sa zišli VAlovič Robert, Ivánek Dominik, Skromný Rdolf, Závracký Jozef, Vlček Lenhart, Havran Valent, Lukasievič Jozef, Hrica Ján, Polák Ondrej, Ivica Štefan, Antala Michal, Štros Valent, Valovič Peter, Sabol Matej a Vlček Valent a utvorili si provizórny Revoluč. národ. výbor. Schádzali sa veľmi často po domoch ilegálne, tajne a pripravovali sa na budúcu prácu verejnú po oslobodení. Za predsedu tohto výboru bol zvolený Závracký Jozef. Boli to schôdze riskantné lebo sa tu hralo o život každého jednotlivého člena.
Po oslobodení výbor sa ujal vedenia obce - boli veľké nedorozumenia medzi členmi lebo nebolo jednotnosti. Sám som bol zásobovacím a zdravotným referentom."

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Aby sa na JRD všetky práce v rastlinnej výrobe zvládli, boli na začiatku roku ustanovené 4 poľné skupiny, z ktorých každá mala 5 formanov a 25 žien, takže v poľných skupinách pracovalo 120 členov družstva. Utvorená bola taktiež záhradná skupina kde pracuje 20 členov, ďalej ovocinárska skupina 13 členná, krmovinárska skupina z 25 členov, z toho 10 formanov a 15 žien. Ako základná výrobná jednotka pre rastlinnú výrobu bola ustanovená komplexne mechanizovaná brigáda, ktorá mala v priemere po celý rok 22 členov ako i potrebné mechanizačné prostriedky. Spolu v rastlinnej výrobe pracovalo 199 členov družstva, veľká sila ľudí znásobená mechanizáciou a predsa výsledok za rok nie je najlepší. Hrubá výroba v rastl. výrobe mala byť v hodnote 6.755.852,- Kčs a skutočne dosiahnutá výroba bola v hodnote 5.318.000,- Kčs, čo je o 1.437.852,- Kčs menej oproti plánu. Hrubá výroba nebola splnená hlavne na úkor krmovín.
Pri inventúre ku koncu r.1962 bola zásoba krmovín nižšia oproti r.1961 v hodnote o 300.000,- Kčs. Možno povedať, že menšie množstvo oproti r.1961 vyrovná ďaleko lepšia kvalita hlavne v siláži a sena. Taktiež nebola splnená ani tržná produkcia, hlavne u zeleniny a cukrovej repy. Zeleniny, podľa plánu, malo sa dodať 173 vag., dodalo sa len 147 vag., čo je o 26 vag. menej aj keď rastlinná výroba v dôsledku vyšších cien a lepšej kvality obilovín prekročila plánované tržby o 198.000,- Kčs.
Veľký vplyv na množstvo úrody malo neobyčajne dlho trvajúce sucho avšak nebola to jediná príčina nižšej úrody. Na úpravu vodného režimu v našom chotári dáva štát veľa miliónov korún. No i keď sa za minulý rok urobilo rekultivačných prác na ploche 50 ha, nič sa neinvestovalo z vlastných prostriedkov do menších úprav ako je napr. vykopanie priekopy na "Lozorskom", kde sa za málo korún mohlo zbaviť od vody 24 ha ornej pôdy. Keďby sa to bolo urobilo, iste by tam nebol býval hektárový výnos pšenice 8q ale 25q a možno aj viac.
Veľká väčšina členov družstva má správny pomer k spoločnému vlastníctvu a vykonáva si všetky práce kvalitne a načas. No je aj hodne takých, u ktorých sa ani za celý rok kvalita práce nezlepšila, pracujú ledabolo a znižujú hospodársky výsledok dobrých pracovníkov. Aj organizácia práce sem-tam zaškrípala hlavne v záhrad. skupine a v mechaniz. brigáde. V záhrad. skup. si zaviedli 5-dňový prac. týždeň aj keď sa jednotlivé práce nevykonali načas a výsledok bol neplnenie výroby a tržieb o 70.000 Kčs, pri čom ako na jednom úseku hospodárenia družstva prečerpali prac. jednotky o 570 Pj.
Mechanizovaná brigáda začala rok veľmi úspešne. V krátkom termíne urobili jarné práce, úspešne si viedla pri kosbe a zbere sena, počas žatvy. Nemožno však hovoriť o včasnom ukončení žatvy a mlatby, ešte v novembri bola poroztriasaná slama na ploche 15 ha tak ako vypadla z kombajnu. Po žatve sa nemohla brigáda veľmi dlhú dobu spamätať. V neskorších mesiacoch jesenných boli už veľmi ťažké podmienky, bolo veľmi sucho, tvrdo, na mnohých miestach práca bola zdĺhavá a namáhavá. Predstavenstvo rozhodlo zmeniť osevný postup a určilo presne kde orať a siať. A predsa sa plánovaný osev pšenice nesplnil a nezasialo sa 24 ha. Na veľa hektároch sa nepreviedla hlboká orba. Hovorí sa, že orba nepreviedla sa v dôsledku veľkého sucha a skorého príchodu mrazov, no sú aj také, kde sa hlboká orba dala uskutočniť, ale nepreviedla sa. Pri maštaliach zostalo asi 200 vag. nevyvezeného a tým aj nezaoraného hnoja. Takto sa pripravili zlé podmienky pre budúci rok. V jesenných prácach sa často meralo na dlhé lakte, čo sa nevyplatilo a ešte dnes je vonku na 6 ha repných zkrajkov a asi 200 q cukrovej repy, z čoho polovička je na hromadách a polovička na zemi.
V traktorovej brigáde je veľa dobrých a statočných traktoristov ako napríklad Tomáš Mifkovič, Štefan Zajiček, Martin Sčepánek, Matlovič Konštin, Švajdlenka Ján, Rybár Jozef a Peter. No sú však aj traktoristi s čudným postojom napr. pri vyorávaní cukrovej repy v dôsledku sucha bolo treba 2 traktorov, vyorávať išli Matlovič Konštin a Sucha Ján. Na vyoravanie čakalo veľa žien. Obaja traktoristi však nestačili toľko vyorávať aby ženy zamestnali a cez to Sucha Ján o 14-tej hod. prestal pomáhať, zobral vlečku a išiel si voziť vlastnú mrkvu. Matlovič sám samozrejme tiež nič neurobil lebo nemohol vyorávač utiahnuť.
V dôsledku nedostatočnej výroby krmív, príprave krmív a pri samotnom kŕmení a dojení nesplnil sa tiež plán v živočíšnej výrobe. Aj tu bude treba aby vedúci prísnejšie posudzovali svoju prácu a samozrejme i všetkých pracovníkov. Ostatné úseky ako je pridružená výroba a ovocinárska skupina si svoje úlohy splnili.

Dodávkové úlohy si JRD splnilo takto:
V rastlinnej výrobe:

    plán   dodané
obiloviny   50 vag.   50 vag.
zemiaky   26,7 vag.    28,7 vag.
seno   13 vag.   13 vag.
zelenina   173 vag.   147 vag.
cukrová repa    90 vag.   51 vag.


U cukrovej repy sa ponechalo 21 vag. na kŕmne účely, 10 vag. na melasovanie do cukrovaru Břeclav a 3,5 vag. sušiť v sušiarni v Záhor.Vsi.

V živočíšnej výrobe:

    plán   dodané
bravčové mäso    16 vag.   13,16 vag.
hovädzie mäso   10 vag.   8,11 vag.
hydina   1 vag.   0,53 vag.
mlieko   400.000 litr.    339.640 litr.
vajíčka   570.000 ks   343.966 ks


Tržba sa plánovala na 7.398.000,- Kčs v skutočnosti sa utŕžilo 7.123.000,- Kčs, teda o 275.000,- kčs menej oproti plánu. Tržby splnili a prekročili 4 poľné skupiny, ovocinárska skupina a iné úseky, oproti tomu tržbu nesplnila záhradná skupina o 70.000,- Kčs a živočíšna výroba zostala dlžná do plánu tržieb 787.000,- Kčs.
Náklady na výrobu boli plánované vo výške 3.103.000,- Kčs, v skutočnosti sa vyčerpalo 3.290.000,- Kčs, teda o 187.000,- Kčs viac oproti plánu. Čerpanie prac. jedn. bolo plánované vo výške 150.000 p.j., vyčerpané bolo 138.000 p.j., teda o 12.000 p.j. menej.
V plnej výškej boli dotované všetky fondy. Plánované bolo vyplatiť za každú pracov. jednot. Kčs 15,-, čo sa aj vyplácalo. Na prémie bolo plánované Kčs 250.000,-, vyplatilo sa Kčs 178.000,-. Na splátky vneseného živého inventáru členmi družstva sa plánovalo vyplatiť Kčs 70.000,-, vyplatilo sa Kčs 150.000,-. Členom družstva sa vyplácala dovolenka vo výške Kčs 52.650,-.
Veľkým nedostatkom družstva je, že z 382 členov a zamestnancov je len 11 členov a kandidátov strany KSS, pričom v živočíšnej výrobe nepracuje ani jeden člen alebo kandidát. Utvorená je dielčia organizácia s trojčlenným výborom. V priebehu roka bolo uskutočnených 5 výborových a členských schôdzi. Pri toľkých problémoch a nedostatkoch je to veľmi málo a ťažkosti sa neriešili, neprejednali najprv v organizácii a potom v predstavenstve družstva ale priamo v predstavenstve a členovia strany, ktorí sú členmi predstavenstva, nemali vždy jednotný názor na prerokovanú otázku. Do predstavenstva družstva boli zvolení 4 členovia strany, čo je tiež nedostatočné. Uvažuje sa o výmene predsedu JRD, ktorý účinkuje už 7 rokov a pre zvyšujúcu náročnosť organizácie práce nestačí jeho prax a bez ďalšieho teoretického vzdelania nezvládne dané úlohy.
Na úseku administratívy a účtovnej evidencie ako aj základnej evidencie sa všetky práce vykonávajú presne a načas. Členské schôdze sa konajú pravidelne mesačne za priemernej účasti 220 členov. Schôdzky predstavenstva sa konajú raz za 14 dní, prípadne nutnosti každý týždeň.
V r.1963 špecializuje sa výroba zeleniny, mliečne hospodárstvo a výkrm hovädzieho dobytka, oproti tomu zníži sa hlavne výroba bravčového mäsa a hydiny. Zvýši sa osev zeleniny z 81 ha na 150 ha a tým aj dodávka zeleniny o 100 vag. viac.
Na r.1963 počíta plán s rekultiváciou ďalších 50 ha a s menšími melioračnými úpravami v hodnote 1000 prac. jedn. Kraj. stredisko geod. a kartograf. prevedie nové vymeranie honov a ciest. Ďalej sa plánuje urobiť závlahu na 133 ha, v záhradníctve sa ďalej rozšíri zasklená plocha. ďalej utvorí sa čata pre závlahy na zavlažovanie zeleniny a krmív. Do živočíšnej výroby budú pridelené natrvalo 3 trakt. brigády na vývoz hnojiva a budú pomáhať pri zásobovaní kravínov. Zvýši sa percento mechan. prác o 13%. V živočíš. výrobe zavedie sa výroba kvasničných krmív na čo je potrebné zariadenie.
Cez letné mesiace bude sa vyháňať na pastvu 500 ks hovädzieho dobytka oproti 200 ks minulého roku a tak sa zníži percento tuberkulózy o 10%.
Vypracoval a schválil sa prémiový poriadok na r.1963 vo výške 250.000 Kčs, ďalej pôjde JRD na pevnú odmenu a na každú odpracovanú prac. jedn. bude vyplácať 15,- Kčs. Vypracovaný je taktiež plán na školenie a zvyšovanie kvalifikácie členov JRD.

ŠKOLSTVO  A  KULTÚRA

3 júna oslávila naša mládež Medzinárodný deň detí s bohatým programom. Slávnostný preslov mal s.Korduliak Pavol a potom nasledovali cyklistické preteky, hádzaná, ľahká atletika, kopaná a zdarilé vystúpenie tanečné, ktoré nacvičila učiteľka s.Čiliková.
2.septembra oslávila obec najkrajšiu udalosť - slávnostné odovzdanie 4 budov novej Základnej deväťročnej školy svojmu účelu. Za krásneho slnečného dňa zišli sa občania a žiaci pri novej škole a za zvukov štátnej hymny započal slávnostný akt zahájený predsedom MNV s. Martinom Králom. Prítomní boli význační hostia a to za ONV s. Šindelár, okres. škol. inšp. s. Lovasík, s. Porubský, OVČSM s. Jurkovič a iní. Slávnostný prejav mal tajom. MNV s. Vachálek Ján potom nasledovali prejavy za ONV škol. odb. s. Šindelár, za okres. invest. odb. s. Enzinger, ktorý odovzdal klúče od školy predsedovi MNV, za výbor žien s. Bojkovská, za OVČSM s. Jurkovič a súčasne odovzdal víťaznú zástavu tunajšej pionier. organizácii. Potom nasledovali kultúrne vložky a po obede všeobecná veselica.
To, začo sa za prvej republiky pokrokové strany v obci bili, uskutočnilo sa až za socialist. republiky. Žiadne ťahanice, škriepky, nadávky - rukolapná skutočnosť ako sa socialistický štát stará o vzdelanie človeka! Teda žiadne sľuby a výhovorky vlády ako kedysi - postavilo sa a máme ju!
Školský komplex pozostáva zo 4 budov a to v dvoch budovách je 17 tried, 2 špecial.  učebne, 2 dielne, 8 kabinetov, riaditeľňa, zborovňa, klubovňa pre učiteľov a klubovňa pre žiakov, telocvičňa s príslušenstvom je v osobitnej budove. Jedáleň má taktiež osobitnú budovu ale svojmu účelu bude odovzdaná až koncom roka.
Činnosť osvetovej besedy je pestrá - v snahe čo najlepšie pracovať na poli kultúrnom a politickom, usporiada sa pre mládež dva razy mesačne kultúrny program takzvané Mládežnícke popoludnia. Zvýšená pozornosť venuje sa miestnemu JRD. Práca vzorných družstevníkov propaguje sa vo vývesných skrinkách, ktoré sú umiestnené na viacerých miestach obce. Nové vedomosti získavajú družstevníci v družstevnej škole práce. Pri rôznych schôdzach oboznamujú sa spoluobčania s politickými udalosťami doma a v zahraničí. Nezabúda sa ani na film a divadlo. Pri OB účinkuje 30-členný divadelný súbor, ktorý každý rok prevedie priemerne 3 divadelné hry. V miestnej ZDŠ venuje sa divadelným hrám s. Jurkovič, Zálesňáková a Panáková. Aby sa čo najviac ľudí zapojilo do telesnej výchovy, usporiadali sa pouličné futbalové turnaje, o ktoré bol veľký záujem. Malé deti ba aj dospelí prejavujú záujem o bábkové divadlo, usiluje sa preto čo najskôr založiť bábkové divadlo.
Činnosť miestnej ľudovej knižnice je taktiež uspokojivá. Umiestnenie a vybavenie nábytkom nie je však na výši - miestnosť nemá predizbu a niet regálov na knihy! Agilným knihovníkom je učiteľ s. Klučka Imrich. Knižnica býva otvorená každý štvrtok od 17. do 19. hodiny. Počet kníh k 31.12.1962 bol 3368 zväzkov - výpožičiek bolo 5036, z toho mládež 3758 a dospelí 1278. Počet čitateľov 292, z toho mládež do 15 rokov 225. Najčítanejšia literatúra je detská krásna literatúra a cestopisy.
Zaujímavý je vzrast rozhlasových a televíznych koncesionárov. Tak rozhlasových koncesií bolo

v roku celkom
1960 581
1961 600
1962 626
Televíznych koncesií bolo   
v roku celkom 
1960 105
1961 160
1962 228


Odber novín a časopisov tiež uspokojuje, podľa záznamov PNS bolo predplatiteľov:

Časopis   1960    1961    1962
Pravda   98   106   102
Rudé Právo   6   12   18
Práca   36   36   38
Smena   30   28   25
Roľnícke noviny   150   152   156
Život strany   10   10   10
Svet socializmu   -   4   4
Slovenka   60   80   80
Beseda   -   10   13
Včelár   16   16   16
Ovocinár   6   6   6
Rozhlas   90   100   100
Učiteľské noviny    12   12   15
Nový Život   10   15   24
Hlas ľudu   -   10   28
Lidé a země   -   2   3


NOVÉ  VEDENIE  KRONIKY

Dňom 1.1.1966 Rada Miestneho národného výboru v Zohore poverila znovu viesť Obecnú kroniku Zohor s. Brunovský Františka dôchodcu obyvateľa Zohorského.
Rada Miestneho národného výboru v tejto dobe bola v nasledujúcom zložení:

Matlovič Albert   predseda Komisie plánovacej a finančnej
Sabol Arnold   predseda Komisie poľnohospodárskej
Kliment Benedikt    predseda Komisie školsko-osvetovej
Hrica Ján   predseda Komisie pre výstavbu
Štefek Vendel   predseda Komisie pre verejný poriadok
Sucha František   predseda Komisie zásobovacej
Havran Emil   predseda Komisie miestneho hospodárstva
Kovár Michal   predseda Komisie sociálneho zabezpečenia
Struhár Cyril   člen rady, predseda Jednotného roľníckeho družstva
Vachálek Ján   člen rady, tajomník Miestneho národného výboru
Král Martin   člen rady, predseda Miestneho národného výboru


Predsedovia komisií, členovia rady a ku nim prislúchajúci poslanci starajú sa o spoločenský a kultúrny život všetkých svojich občanov. Pri svojej pôsobnosti opierajú sa nielen o svojich vlastných pracovníkov aparátu, ale aj o široký aktív, zložený predovšetkým zo zástupcov Revolučného odborového hnutia a ostatných spoločenských organizácii, ďalej sú to pracovníci zdravotnej, školskej a kultúrnej správy. Na týchto pracovníkov vyžaduje sa správna forma práce, ktorí spolu s odborno-politickou úrovňou majú v obci zabezpečovať spravodlivé rozhodovanie.Takto potom Miestny národný výbor má prehľad o životných pomeroch občanov, takže môžu sa včas postarať o vyriešenie a odstránenie ťažkých prípadov, ktoré sa vyskytnú u svojich občanov. Ďalej sludujú ako Jednotné roľnícke družstvo postupuje podľa plánu, či plní všetkých ukazovateľov, či zabezpečuje technicko-organizačné opatrenia, ktoré sú tak potrebné pri úprave pracovných podmienok a úprave pracoviska.
Ilustračnú časť v obecnej kronike Zohor zabezpečuje zohorský rodák Albín Brunovský, akademický maliar narodený 25.12.1935 v Zohore. Malá charakteristika tohoto zohorského talentu. Základnú deväťročnú školu vychodil v Zohore, potom absolvoval umelecko-priemyselnú školu v Bratislave a nakoniec Vysokú školu výtvarného umenia taktiež v Bratislave, kde bol promovaný na Akademického maliara. Už po dobu štúdii ilustroval a robil návrhy na obálky knižné. Od ukončenia štúdii zúčastňuje sa na všetkých väčších a významnejších výstavách doma i v zahraničí.

Rok 1963

ROZVOJ  HOSPODÁRENIA  V  OBCI  ZOHOR

Pre výrobu objemových krmovín bol tento rok úspešný, vyrobilo sa dostatok krmovín, siláži na celé zimné obdobie. U okopanín sa dosiahlo už menej úspechov. Zemiakov sa plánovalo vyrobiť na každom ha 90 q, v skutočnosti sa dorobilo iba 63 q, ani kŕmnej repy následkom dlhotrvajúceho sucha sa nevyrobilo plánované množstvo. Jedným z najväčších nedostatkov na úseku zabezpečovania krmovín pre živočíšnu výrobu bola nízka výroba zrna. U obilovín z kukurice plánovalo sa vyrobiť 17.882 q, v skutočnosti sa vyrobilo 11.349 q. Tento nepriaznivý stav v jadrových krmovinách sa prejavil vo finančnom hospodárení živočíšnej výroby a tým i na JRD. Na úseku výroby zeleniny situácia nebola v tomto roku tiež priaznivá. Splnil a prekročil sa plán dodávky uhoriek. U ostatnej zeleniny, ako je kapusta, karotka, petržlen, hrach, zeler, cesnak a cibuľa sa nesplnila ani výroba, ani tržby za tieto výrobky. V roku 1963 bola komplexná mechanizovaná brigáda posilnená mladými ľuďmi absolventami poľnohospodárskych učňovských škôl, ktorí sa na JRD udomácnili a v práci sa osvedčili. V záhradnej skupine po prvýkrát sa splnil plán.
Ukazovatelia poľnohospodárskej výroby:

    plán Kčs   skutočnosť Kčs
Hrubá produkcia   11.631.289,-    10.097.502,-
Tržná produkcia   7.963.991,-   6.976.970,-
Peňažné náklady celkom    3.303.000,-   3.797.791,-
Pôdohosp. daň   427.000,-   337.617,-
Poistné   260.000,-   290.741,-
Čistý peňažný výnos   3.346.000,-   3.255.024,-


POČET  DRUŽSTEVNÍKOV 
Celkový počet 414, z toho žien 244, mládež 17, starší 126.
VÝMERA  PODY
Celková výmera pôdy 1.995 ha, z toho ornej pôdy 1.297 ha.
ZVIERATÁ
Celkový počet 2.068 kusov, z toho 287 kráv, ostatný dobytok 588 ks, prasnice 151 kusov, ostatné prasatá 1.042 kusov.

VÝSTAVBA  OBCE

Výstavbu v obci v roku 1963 treba hodnotiť kladne. Na decentralizovanú výstavbu Materskej školy bolo plánované Kčs 103.000,-. Na stavbe tejto bolo odpracované 2.900 brigádnickych hodín, čo predstavuje obnos Kčs 17.000,-. Materská škola započala svoju prevádzku dňom 1.septembra 1963, ktorá bola postavená v rámci akcie Z. Škola má tri triedy, do ktorých je zapísaných 90 detí. Škola má pekne vybavené sociálne zariadenia. Deti, ktoré navštevujú školu, je o nich postarané tým, že dostávajú výdatnú celodennú stravu. Nedostatkom tejto školy je, že nemá skladovacie priestory. Uhlie a drevo je skladané na dvore, čím potom stráca na kvalite. Na škole je šesť učiteliek, z ktorých štyri sú kvalifikované. Z celkového počtu zapísaných detí je 70 platiacich a 20 neplatiacich.
V obci za rok 1963 bolo postavených 8 bytových jednotiek individuálne a bola dokončená družstevná výstavba 18 bytových jednotiek. Ďalej dokončila sa práca na 4 bytovke družstevnej výstavbe JRD, ktorá bude daná do prevádzky v II. štvrťroku 1964.

OSVETOVÁ  ČINNOSŤ

Plány kultúrno-osvetovej činnosti boli vypracované za spolupráce školsko-osvetovej činnosti komisie, rady MNV a zložiek NF. Rada Osvetovej besedy zabezpečovala a hodnotila jednotlivé akcie podľa plánov. Na úseku vzdelávacej činnosti bolo v roku 1963 prevedených celkom 23 akcií, na ktorých sa zúčastnilo celkom 4.420 občanov. Bolli dve vystúpenia profesionálnych súborov, počet návštevy 530 osôb, jedna výstava kníh zo 700 návštevníkmi, 16 tanečných zábav a ľudových veselíc, ktoré navštívilo 4.120 osôb a 27 ostatných kultúrnych podujatí s celkovým počtom 10.752 osôb. Ďalej boli usporiadané akcie: plochá ľadová dráha, akadémia MDŽ, mesiac SČSP, dožinky, estrády a divadelné predstavenia. Celkom v roku 1963 bolo poriadaných 69 kultúrno-osvetových podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 20.522 osôb. Je potrebné spomenúť akcie, ako sú názorné agitácie vo vývesných skrinkách, relácie rozhlasového krúžku OB, kurz nemčiny, vystúpenie hudobníkov OB, lampionové sprievody.

KNIŽNICA

Činnosť ľudovej knižnice v obci je veľmi dobrá.  Celkový počet čitateľov bol 264 osôb, ktorí si vymenili 5.665 kníh. Z kníh sa hlavne vymieňali odborno-literárne a poľnohospodárske.

KINO

Návštevnosť kina oproti predošlému roku poklesla hlavne zo strany starších. Návštevnosť sa skladá z mládeže a detí, čo sa dá vysvetliť množstvom televízorov v obci.
Plán predstavení v r.1963 bol 340, skutočnosť 336. Plánovaná návštevnosť 35.000, skutočná návštevnosť 41.629.

ŠKOLSTVO

V školskom roku 1963 sa podstatne zlepšila práca výchovno-vyučovacia na škole, pretože nová škola je lepšie vybavená materiálne a s dostatočným priestorom. Pri rozdelovaní žiakov do tried na úkor kvality výučby, poneváč pri veľkých počtoch žiakov v triedach nie je možné venovať sa dôsledne všetkým žiakom. Najmä trpia tým 1.ročníky, kde počet žiakov 38-40 v jednej triede je mnoho. Podmienky pre rozvoj polytechnickej výchovy má škola dve dielne, ktoré sú však pomerne slabo vybavené a nemá dostatok materiálu na spracovanie.

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ

Školská jedáleň započala svoju činnosť 1.decembra 1963. Kvalita jedál je veľmi dobrá. Jedlá sa pripravujú vždy vopred stanoveného jedálneho lístku. Hygienické predpisy sa v jedálni dodržiavajú. Školská jedáleň je v obci vo vývine, nie sú ešte badateľné nedostatky.

DETSKÉ  JASLE

Detské jasle dľa plánu majú kapacitu 23 detí a starosti s deťmi, ktoré by chceli rodičia umiestniť pre nedostatok miesta, nemôžu byť realizované. Náprava nastane až po prístavbe jednej miestnosti, čím sa zvýši kapacita na 35 miest. Príjmy za rok 1963 činili Kčs 17.688,-. Výdavky Kčs 92.453,-.

SOCIÁLNE  ZABEZPEČENIE

Komisia pre sociálne zabezpečenie zaoberá sa na svojich schôdzach situáciou dôchodcov a prestarlých osôb a sociálne slabých. V roku prejednala 59 žiadostí o poskytnutie jednorázovej výpomoci, z čoho bolo doporučených 29 žiadostí. Na túto výpomoc bolo vyplatené Kčs 6.540,-. Prejednané bolo 5 žiadostí o poskytnutie spoločného stravovania. Pri spoločnom stravovaní bolo poskytnuté 17 dôchodcom príspevok na obedy, čo činí obnos Kčs 20.070,-. Ostatné žiadosti, ako príspevky na TBC, štátne zaopatrovacie príspevky bolo prejednaných 37 žiadostí, ktoré boli doporučené a zaslané na ONV odbor. soc. zabezpečenie.

Rok 1964

Rok 1964 je rokom zabezpečovania rýchleho rozvoja poľnohospodárskej výroby, rozširovania služieb obyvateľstvu. Počet obyvateľov v obci je 3.464. V tomto roku boli prevedené voľby do krajov, okresov a NV, kde si občania zvolili 37 poslancov NV. Okrem toho bolo zvolených 12 komisií, ktoré zabezpečujú jednotlivé úlohy. Poslanci sa behom roka zišli päťkrát a Rada MNV 12-krát.

HOSPODÁRENIE  OBCE

V roku 1964 následkom veľkého sucha bola postihnutá najmä výroba krmív, a to u sena menej o 42 vagónov, u ďatelín o 8 vagónov a u siláže o 120 vagónov. Ostatné práce u okopanín boli prevedené načas a v agrotechnických termínoch. Okopávku kukurice previedli miestni občania, ktorí zároveň pomohli i pri zbere tejto plodiny. U družstevníkov boli utvorené zo štyroch skupín len tri a to následkom vyraďovania konských poťahov a do skupín sú postupne prideľované stroje. Okrem týchto skupín bola vytvorená krmovinárska skupina s počtom 15 žien a 3 furmanov. Ďalej vytvorená záhradná skupina a jedna ovocinárska skupina. Najväčšiu časť poľných prác vykonáva komplexne mechanizovaná brigáda, ktorá má k dispozícii 24 kolových a 3 pásové traktory. Ďalej JRD vlastní 3 staršie kombajny ŽM-330. Takmer všetky práce sú prevádzané mechanicky a to najmä pri zbere krmovín u sena a pri žatve, kde družstevníci ani nezasiahli. V roku 1964 JRD dodávky splnilo u mäsa, hydiny prekročený o 120 q a bravčového mäsa splnené na 100%. U mlieka plán prekročený o 38.000 lit. a u vajec o 112.000 kusov. Zeleninu malo družstvo v množstve 150 vagónov a dodalo 146 vagónov. V roku 1964  v obci sa previedla rekultivácia pôdneho fondu v hodnote Kčs 800.000,-, čím sa pôdny fond rozšíril o 146 ha. Touto úpravou ešte nie je prevedená asi na 150 ha rekultivácia, vytrhávanie kríkov a značná časť potrebuje odvodnenie. V rastlinnej výrobe boli náklady čerpané na 122% následkom nákupu osív a sadív. U živočíšnej výroby boli náklady prekročené na 172%, následkom nákupu veľkého množstva krmív. U mechanizácie prekročené náklady na 105% a to predčerpaním pohonných hmôt a veľkou poruchovosťou strojov. RAstlinná výroba mala utŕžiť 3.373.000,- Kčs a dostala 3.390.000,- Kčs, prekročenie sa prejavilo u uhoriek a skorých zemiakov, ako i prekročením jplánovaného množstva cukrovej repy, tejto podľa plánu sa malo dodať 65 vagónov a dodalo sa 98 vagónov.

Ukazovatelia poľnohospodárskej tržby:

    plán Kčs   skutočnosť Kčs
Tržba rastlinnej výroby   3.231.000,-    3.389.952,-
Tržby živočíšnej výroby   3.373.000,-   3.727.667,-
Ostatná tržby   513.000,-   995.267,-
Celková tržba   7.117.000,-   8.112.887,-
Priame náklady:        
V rastlinnej výrobe   717.000,-   877.626,-
V živočíšnej výrobe   387.000,-   668.633,-
V ostatných činnostiach    2.243.000,-   2.490.651,-
Celkové   3.347.000,-   4.036.910,-
Nákupné úlohy:        
Bravčové mäso   1.000 q   863 q
Hydina   60 q   62 q
mlieko   400.000 lit.   436.062 lit.
hovädzie mäso   860 q   802 q
vajcia   540.000 ks   625.035 ks


VÝSTAVBA

Na decentralizovanú výstavbu materskej školy bolo v roku 1964 plánované Kčs 58.000,-, ktoré boli i vyčerpané. Okrem toho bolo na tejto škole odpracovaných 2.000 hodín v brigádach, čo predstavuje obnos Kčs 10.000,-. V obci bolo dokončených 18 bytových jednotiek.

ŠKOLSTVO

Základná deväťročná škola v obci má v ročníkoch od 1-9 triedu 28 učiteľov a 2 vychovávateľov. Predpísané kvalifikácie nemajú 2 učitelia. Učitelia, ktorí nemajú predpísané vzdelanie pre ročník, v ktorom vyučujú, doplňujú si kvalifikáciu štúdiom na Pedagogickej fakulte UK - diaľkovým štúdiom. Škola má dostatočný počet učební a priestorov k výchovno-vyučovaciemu procesu. Kvalita výučby a výchovy je uspokojivá, čo sa prejavuje v priemernom prospechu žiakov. Veľkým nedostatkom školy je, že nemá k dispozícii pivnicu a ani poval na uskladnenie potrebného materiálu. Škola postráda v priestore kotoľne zastrešený priestor na uskladnenie popolu a odpadového papieru.

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
V roku 1964 v školskej jedálni sa stravovalo 190 stravníkov, hlavne v dobe, kedy prebiehali poľné práce. V zimnom období sa počet znížil. Väčšina stravníkov sú deti. Každý stravník vyčerpá v mesiaci priemerne 24 obedov. Personál sa snaží podávať čo najkvalitnejšiu stravu. Vopred sa zostavuje jedálny lístok, ktorý sa vystavuje tak, aby stravníci mali v strave veľa kalórii. Celkové náklady na školské jedálne bolo vyčerpané Kčs 190.700,-. Celkový príjem zo školských jedálni činí obnos Kčs 95.678. Nedostatkom školských jedální sa prejavuje, že nie sú vybavené potrebnými kredencami.

ĽUDOVÁ  KNIŽNICA

Knižnica v obci mala za rok 1964 336 čitateľov, z toho 78 dospelých a 258 mládeže do 15 rokov. Behom celého roka bolo vypožičaných 6.254 kníh. Najviac čítaná literatúra pre mládež 4.363 kníh a krásna literatúra 589 kníh. Knižnica mala v roku 1964 v knižnom fonde 3.819 kníh. Behom roka pribudlo do knižnice 289 nových kníh a bolo vyradených 145 kusov zastaralej a závadnej literatúry.

OSVETOVÁ ČINNOSŤ

V roku 1964 bolo uskutočnené celkom 29 akcií na úseku vzdelávacej činnosti ako prednášky, besedy, ktoré navštívilo 3.910 osôb. Prednášková propaganda zabezpečovala sa jednak organizovaním samostatných prednášok a jednak pri príležitosti konania verejných osláv, na schôdzach pléna NV a zložiek NF, potom členských schôdzach JRD a iných podujatiach. Takýmto spôsobom odznelo najviac prednášok na úseku: zdravotníctva 8, o vnútornej a zahraničnej politike 5 a o poľnohospodárstve 7 prednášok. Ozneleé prednášky boli dobre pripravené a poučné. Ostatných kultúrnych a spoločenských akcií bolo v roku 1964 prevedené celkom 50 a s návštevnosťou 15.350 osôb. Najviac bolo poriadaných tanečných zábav, ľudových veselíc a to celkom 18 s návštevnosťou 4.500 osôb. Zábavy prebiehali veľmi slušne a najmä mládež sa dobre pobavila. Výstavy boli poriadané 2 a to  výstava prácžiakov ZDŠ spolu s výstavou výtvarných prác - grafík akademického maliara Brunovského Albína, zohorského rodáka. Veľmi pekne bola tiež prevedená výstava medového pečiva, ktorá bola organizovaná včelárskou skupinou v Zohore. Profesionálne súbory vystúpili v roku 1964 celkom 4-krát, kde bola návštevnosť 1.050 osôb. Dobre boli tiež zabezpečené akcie: strelecké preteky na asfaltové holuby, poľovnícky večierok a  rozlúčkový so žiakmi 9. ročníkov ZDŠ. Z poriadaných kurzov treba spomenúť kurz medového pečiva, kurz harmonikárov a kurz nemčiny. Veľkým nedostatkom je to, že osvetová beseda je pre tak veľkú obec priestorovo nevyhovujúca. Často pri väčších akciách a členských schôdzach JRD sa návštevníci nemôžu zmestiť do sále. V roku 1964 sa premietlo spolu 215 dilmov, z toho 191 zábavných, 17 politicko-výchovných a 8 popolárno-vedeckých.  Plán predstavení na rok 1964 bol 330, skutočnosť 314. Návštevnosť vo všedných dňoch je úmerne rozdelená, bola dosiahnutá tiež zvýšenou propagáciou filmov a to najmä premietaním budúcich programov v krátkych úryvkoch a tiež osobným stykom zamestnancov. Najväčším nedostatkom je budova kina, ktorá potrebuje neodskladnej opravy, lebo je celá ošarpaná a to, oprava strechy, omietky z vonku i z vnútra, prevedenie maľovky, úprava komínov, namontovanie hromozvodov, náter okien a iné.

DETSKÉ JASLE

V roku 1964 dľa plánu mali kapacitu 23 detí. Na činnosť detských jasiel sa podieľa po stránke finančnej aj JRD v Zohore, ktoré prispieva na polovine sily v dôsledku čoho boli prijaté deti do detských jasiel matiek, ktoré pracujú na JRD.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

V obci Zohor je celkom 514 dôchodcov. V priebehu roka bolo doporučených 44 návrhov na zvýšenie vdovských - starobných a zamestnaneckých dôchodkov, ktoré boli cestou MNV vybavené. Ďalej bolo doporučených a zvýšených 9 sociálnych dôchodkov, ktoré boli veľmi nízke u osôb vyše 80 ročných. Z doplnkovej starostlivosti bolo poskytnutých 70 jednorázových finančných výpomocí, ktoré boli poskytnuté hlavne dôchodcom ktorí žijú osamele a majú malý dôchodok, tiež manželským párom vyše 75 ročným a rodinám, kde otec je invalidný dôchodca a je v rodine viacej nezaopatarených detí. Na tieto výpomoci bolo poskytnutých 16.820,- Kčs. Na podávanie spoločného stravovania boli doporučené 3 žiadosti a celkovo na spoločné stravovanie v roku bolo uhradené Kčs 19.178,-. Doporučených bolo ďalej 12 žiadostí o poskytnutie príspevku na TBC a opakovací príspevok TBC. Boli doporučené 4 žiadosti o umiestnenie v ústave sociálnej starostlivosti a to 2 žiadosti pre osoby do 15 rokov a 2 pre dôchodcov. Komisia sociálnej starostlivosti zvolala jednu slávnostnú schôdzu v sobášnej sieni NV, kde boli pozvaní dôchodcovia, ktorým boli zvýšené dôchodky a týmto slávnosti odovzdané výmery.

Rok 1965

ROZVOJ HOSPODÁRENIA V OBCI

ROk 1965 bol pre poľnohospodárstvo nepriaznivý pre veľké dažde a zamokrené pozemky. JRD v Zohore následkom zamokrených pozemkov neobrobilo iba 724 ha intenzívnej pôdy a i ostatné plochy boli následkom povodne tiež postihnuté, čo sa hlavne odzrkadľuje i v celoročnom finančnom hospodárení. Veľmi boli postihnuté hlavne krmoviny a to najmä seno. Z celkovej plánovanej plochy zasiať obiloviny a kukuricu, boli tieto obsiate len na 41%. I samotný zber obilovín, ktoré boli zasiate sa určitá časť musela pokosiť pre veľké mokro. Mnohí naši občania pochopili túto nepriaznivú situáciu a pri tejto práci JRD pomohli. Následkom tohoto nepriaznivého stavu JRD nevyrobilo ani plánované množstvo krmovín, ani plánované úlohy dodávky hovädzieho mäsa a vajec. Pri plnení finančného plánu bola najviac postihnutá rastlinná výroba, ktorá svoje úlohy splnila len na 40,4%. Živočíšna výroba splnila plán tržieb na 87,4%. Pracovné skupiny boli vytvorené ako v predchádzajúcich rokoch, avšak následkom nepriaznivého počasia nebolo možné plánované úlohy splniť. Pre zabezpečenie krmovín pre jarné obdobie roku 1966, bolo JRD nútené zakúpiť väčšie množstvo sena. Napriek tomu, že bilancia vykazovala nesplnenie finančného plánu, výplaty pre družstevníkov boli zabezpečené načas. Pre zamokrené pozemky nebola praevedená ani plánovaná práca, preto čerpanie pracovných noriem bolo v celoročnom priemere len na 86%, čím samozrejme boli ukrátení družstevníci, lebo in neboli vyplatené plánované príjmy. Určitou finančnou čiastkou pomohla JRD i Štátna poisťovňa a Poľnohospodárska výrobná správa, čím bolo umožnené vyplatiť družastevníkom naturálie za druhý polrok 1965. Zabezpečnie pracovnými silami JRD v Zohore je z roka na rok horšie a to pokiaľ sa týka mužských síl, príliv mladých je nedostatok. Podobná situácia je u traktoristov, lebo 5 mladých traktoristov odišlo konať vojenskú službu. Preto v roku 1966 bude treba auvažovať o zlepšení mechanizácie, aby nedostatok mužských síl nahradili stroje. Pokiaľ sa týka súkromného sektoru v našej obci máme 17 súkromne-hospodáriacich roľníkov a to vo výmere od 0,20 ha do 0,50 ha. Predpísanú dodávku vajec na rok 1965 splnili, ba i niečo prekročili.

UKAZOVATELIA POĽNOHOSPODÁRSTVA

    plán   skutočnosť
Tržba rastlinnej výroby   3.846.000,-   1.555.353,-
Tržba živočíšnej výroby    3.900.000,-    3.408.387,-
Tržba ostatnej činnosti   525.000,-   502.065,-
Celková tržba   8.271.000,-   5.465.815,-


MIESTNE HOSPODÁRSTVO PRI MNV

Miestne hospodárstvo má celkom 6 profesií a to: inštalatérstvo, krajčírstvo, maliarstvo, mechanickú dielňu, tesárstvo a šrotovanie. Najlepšie plní plán profesia šrotovania, čo sa odzrkadľuje i na hospodárskom výsledku. Ostatné profesie vykazujú pomerne slabý finančný efekt. Poskytované služby obyvateľstvu neboli prevedené k úplnej spokojnosti občanov. Najmä profesia maliarstva si nesplnila svoje povinnosti a časti vniesla reklamácie u obyvateľstva. Najväčšie nedostatky u miestnej prevádzkarne je to, že táto nie je dostatočne vybavená po stránke zariadenia a taktiež nedostatok potrebného materiálu k plneniu plánovaných úloh. Nakoniec, že nemá prevodzovne. Miestne hospodárstvo za rok 1965 malo tento finančný obrat:

Ročná tržba od obyvateľstva      68.507,- Kčs     Výdavky na mzdy     90.330,- Kčs
Ročná tržba od soc. sektora     88.438,- Kčs     Ostatné náklady     39.498,- Kčs
            Odvod MNV na DR      10.000,- Kčs
Spolu     156.945,- Kčs      Spolu     139.828,- Kčs


Obec Zohor mala v roku 1965 plánovanú decentralizovanú výstavbu a to:
prístavba detských jasiel /akcia Z/ vo finančných nákladoch Kčs  39.000,-
oplotenie cintorína /akcia Z/          vo finančnej hodnote     Kčs    7.000,-.

Výstavby neboli do konca roka dokončené následkom nedostatku materiálu. Ďalej bolo v obci postavených 8 bytových jednotiek individuálne. I napriek pokročilej výstavbe je stále dopyt po družstevnej výstavbe.

ŠKOLSTVO

V roku 1965 kvalita výučby a výchovy za daných a materiálnych predpokladov, ktoré sa nachádzajú v škole je dobrá. Kádrové obsadenie v škole v tomto školskom roku nie je najpriaznivejšie. Každým rokom v učiteľskom zbore sa javia veľké zmeny a to zväčša u mladých učiteľov. Po jedno-dvojročnom pôsobení odchádzajú na vlastnú žiadosť na iné školy a školu pichádzajú noví - mladí učitelia, ktorým treba znovu sa veľmi venovať a viesť ich k praktickej pedagogickej práci. Zapríčinené zmeny v zbore spôsobuje i to, že v zbore je veľa mladých matiek, ktoré vykazujú veľkú absenciu čerpaním materskej dovolenky, neprítomnosti práce pri vlastnej chorobe a chorobe svojích detí.Materiálne predpoklady a podmienky v škole sú veľmi dobré. Škola je zabezpečená mnohými modernými učebnými pomôckami, ktoré nie sú však materiálne využité. Zvlášť sa javí u starších učiteľov nedôvera k moderným pomôckam. Kvalifikovanosť učiteľov ročníkov 1-5. Z 11 učiteľov len jedna vyučujúca nemá kvalifikáciu, ktorá má kvalifikáciu len pre MŠ. Zo 16 učiteľov 6-9 ročníkov má patričnú kvalifikáciu 6 učiteľov, z toho jedna pre II. cyklus škôl, 3 vyučujúce sú absolventky Pedagogickej fakulty a sú na jednoročnej riadenej praxi. Ďalej 6 vyučujúcich študuje diaľkovo na Pedagogickej fakulte a získava si kvalifikáciu pre ročníky 6-9.Diaľkovo študujúci majú vytvorené podmienky pre získanie kvalifikácie na tunajšej škole dobré. Všetkým sa dávajú výhody, voľné dni v týždni, voľno pred skúškami a pod. Predpoklad je, že všetci v priebehu 1-2 rokov dokončia štúdium. Priestory, potrebné pre potreby školy, sú dostačujúce. Pri novej koncepcii školy a modernizácii vyučovania, poloodborné a diferencované vyučovanie si vyžaduje zabezpečiť ďalšie priestory budovaním odborných učební. Bude potrebné zabezpečiť uvoľnenie jednej učebne na starej škole, ktorú užíva t. č. ÚNZ. Kvalita výchovy a vyúčby je temer dobrá. Nebyť niektorých nepriaznivých javov u detí cigánskeho pôvodu, ktoré veľmi skresľujú chovanie a dochádzku v neprospech školy. Bude potrebné radikálne riešenie tejto otázky i cestou MNV a patričných komisií. Práca ZRPŠ každým rokom sa zlepšuje. Škola v ňom nachádza dobrého pomocníka. Okrem materiálnej pomoci a zaabezpečovania pomôcok z prostriedkov ZRPŠ, zabezpečovanie mnohých výchovných a mimoškolských akcií, škola pociťuje pomoc organizačnú a taktiež i výchovnú prácu v širokých vrstvách naších rodičov. Materiálne zabezpečenie práce Družiny mládeže je pomerne slabé. Prejavuje sa nedostatok hračiek. Priestory sú vyhovujúce, avšak pociťuje sa v prvom rade nezáujem zamestnaných rodičov. Rodičia radšej ponechajú svoje deti potuľovať sa na ulici. V Školskej jedálne sa stravovalo v roku 1965 priemerne 170-180 stravníkov. Každý stravník vyčerpá v mesiaci priemerne 20-24 obedov. Školská jedáleň mala za rok 1965 výdavkov Kčs 143.078,- a príjmov Kčs 94.743,-

ĽUDOVÁ KNIŽNICA

Knižnica v obci Zohor mala v roku 1965 258 čitaateľov, z toho 79 dospelých a 179 mládeže do 15 rokov. Behom celého roka bolo vypožičaných 5.972 kníh.  Najviac bola čítaná literatúra pre mládež a to 1.504 náučnej a 2.041 krásnej literatúry. Potom krásna literatúra pre dospelých 2.353 kníh, 14 politických, 9 poľnohospodárskych a 51  kníh náučnej literatúry. Na jedného čítateľa pripadá 23 kníh a na jedného obyvateľa obce 1,7 kníh. Knižnica má v knižnom fonde 4.454 kníh. Najviac je krásnej literatúry pre dospelých, potom detskej a náučnej literatúry. Najväčší záujem je o detskú literatúru a krásnu literatúru pre dospelých čitateľov. Behom roka pribudlo 302 nových kníh a bolo vyradených 5 kusov poškodenej literatúry.
Boli poriadané 4 besedy o knihách. Na jednej besede bol prítomný i autor knihy s. Ľudo Zúbek. Bola prednesená kniha "Jar Adely od Ostroluckej, ktorá je zo života Ľudovíta Štúra.

KULTÚRNO-OSVETOVÁ ČINNOSŤ

Osvetová beseda v obci Zohor v roku 1965 uskutočnila celkom 26 akcií na úseku vzdelávacej činnosti ako prednášky a besedy, ktoré navštívilo celkom 3.440 osôb. Prednášková propagácia bola zabezpečovaná organizovaním samostatných prednášok ako i verejných osláv a členských schôdzok JRD a ostatných zložiek NF.
Najviac prednášok odznelo na úseku zdravotníctva 7, poľnohospodárstva 8, vnútornej a zahraničnej politike 2. Všetky prednášky  boli dobre pripravené a veľmi poučné. Ostatných kultúrnych a spoločenských akcií bolo v roku 1965 45 s návštevnosťou 16.000 osôb. Najviac bolo poriadaných tanečných zábav a ľudových veselíc a to celkom 15 s návštevnosťou 4.800 osôb. Tiež boli poriadané čaje o 5 hod. DO-ČSM, všetky zábavy prebiehali veľmi slušne a prítomní občania sa veľmi dobre pobavili. Z poriadaných pekne vyznela oslava MDŽ, oslobodenie obce, 20. výročie oslobodenia ČSSR sovietskou armádou, Deň učiteľov, MDD atď. Divadelný krúžok pri OB po 20 rokoch podarilo sa zaktivizovať a previedol jednu divadelnú hru veľmi úspešne. Dobre boli zabezpečené akcie ako 2 večierky pomocníkov PS, strelecké preteky, večierky poľovníkov a včelárov, telovýchovná akadémia ZDŠ a pod. Úspešnú činnosť prevádzal fotografický krúžok na čele so s. Polák Františkom. K tomu účelu dobre slúžili vyvesené skrinky po obci. Veľmi slabo pracoval rozhlasový krúžok OB a bude potrebné v roku 1966 tento zaktivizovať.

KINO

Kino premietlo v roku 1965 303 predstavení z čoho bolo: 8 politicko-výchovných, 16 vedecko-populárnych a 289 zábavných.

Plán predstavení na rok 1965   300
Skutočnosť   303
Plán návštevníkov   35.000
Skutočnosť   39.092
Využitie kapacity kina - ponúknutých    78.477 miest
V skutočnosti využitých   39.092 miest
Plán návštevnosti na predstavení   117
Skutočnosť   129
Plán tržby na 1 návštevníka   2 Kčs
Skutočnosť   2,12 Kčs


Bolo premietnutých 96 predstavení produkcie ČSSR, 49 predstavení SSSR, 60 predstavení ostatných ľudovo-demokracií, 98 predstavení kapitalist.
Počet návštevníkov na filmoch, 11.827 návštevníkov ČSSR, 7.511 návštevníkov SSSR, 6.853 návštevníkov ľudovej demokracie a 12.901 návštevníkov z kapitalistických.
Návštevnosť na produkcií, 123 návštevníkov ČSSR, 153 návštevníkov SSSR, 114 návštevníkov ľudovej demokracie a 133 návštevníkov z kapitalistických.
Najväčšiu propagáciu robia bratislavské kiná, nakoľko mládež, ktorá je zamestnaná v Bratislave, najsamprv tieto navštívi v sídle pracoviska. Najväčším nedostatkom je budova kina, kde je nutné prikročiť k renovácii budovy z vonku i z vnútra. Nakoľko sála budovy je v zlom stave a už vôbec nevyhovuje. Z rozpočtu MNV bolo vynaložené na udržiavanie nákladov za rok 1965 Kčs 57.428,- a dosiahnuté výnosy boli Kčs 83.070,-

ÚZEMNÉ DETSKÉ JASLE

Detské jasle mali v roku 1965 dľa plánu kapacitu 24 miest. Počet pracovníkov 5,5, z toho sú 3 zdravotné a 2,5 pomocné. Z uvedených pracovníčiek je 1 kvalifikovaná sila, 1 pestúnka a 1 bez kvalifikácie. Obložnosť jasiel za rok 1965 bol využitá na 79%. Pre chorobu deti zameškali 446 dní. Finančné náklady na udržovanie detských jasiel za rok 1965 činil Kčs 65.900,-, výnosy Kčs 28.490,-.

ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Starostlivosť o človeka a činnosť liečebno-preventívna sa prevádza urýchlene a k úplnej spokojnosti všetkého obyvateľstva. Táto starostlivosť nasvedčuje tomu, že každoročne sa znižuje úmrtnosť u malých kojencov. Zásluhu na tomto má aj organizácia Čsl. červeného kríža v Zohore, ktorá sa aktívne zapája pri prvej pomoci ošetrovaného ako i pri ďalších akciách.

SOCIÁLNE ZABEZPEĆENIE

V obci v roku 1965 je 525 dôchodcov, z týchto dôchodcov je 66, ktorí poberajú do Kčs 200,- mesačne, 184, ktorí poberajú dôchodok do Kčs 300,- mesačne, 61 čo poberajú Kčs 400,- mesačne, 45 poberá do Kčs 500,- 31 poberá do Kčs 600,- mesačne a 138 dôchodcov poberá dôchodok nad Kčs 600,-.
Na spoločné stravovanie v tomto roku sa poskytuje príspevok 10 dôchodcom. Strava je poberaná vo vývarovni Jednoty, ktorá je dobrá a zo strany dôchodcov nie sú žiadne sťažnosti. Niektorým osamele žijúcim dôchodcom komisia sociálneho zabezpečenia chcela poskytnúť spoločné stravovanie, avšak títo to odmietli, nakoľko ich choroby vyžadujú diétnu stravu.
Jednorázové finančné výpomoci boli poskytnuté 48 dôchodcom vo výške Kčs 13.200,-. Táto výpomoc bola poskytnutá len dôchodcom s nízkym príjmom, poťažne nemali žiaden majetok a sú odkázaní len na svoju starostlivosť. V obci je 37 dôchodcov, ktorí sú niekoľko rokov pripútaní k lôžku pre bezvládnosť. O ich opateru sa starajú ich vlastné deti alebo najbližší príbuzní. Členovia komisie v roku 1965 navštívili týchto dôchodcov, ktorí nemajú ani najbližších príbuzných spolu s organizáciou Čsl. červeného kríža a to za účelom poskytnutia opatrovateľskej služby, avšak zo strany dôchodcov častokrát odmietnuté. Najväčšie ťažkosti robia dôchodcovia, ktorým boli vymerané dôchodky pred 1. aprílom 1964, lebo tieto sú značne nízke a dôchodcovia pre svoj vysoký vek nie sú schopní si privyrobiť na celodennú stravu.
Pre sociálne účely bol plánovaný rozpočet na rok 1965 Kčs 30.000,-skutočné čerpanie bolo Kčs 29.485,-.

NEHODY A NEŠŤASTIA

8.7.1964 vo vieche JRD si večer popíjali Ščasný Jozef /Prklot/ so svojími pracovníkmi. Boli viackrát vyrušovaní podnapitým Tomášom Sabolom, nar. 9.12.1920, bytom Zohor 229. Bol z miestnosti vykázaný. Tomáš Sabol sa vrátil a znova sa pokúšal narúšať zabávajúcich občanov, vtedy Ščasný Jozef uchytil Tomáša a hrubším spôsobom ho vysotil zo dverí von. Sabol Tomáš pri dopade na zem ostal mŕtvy.
12.1.1965 ráno obec bola rozrušená, keď občania cestujúci do mesta zbadali, že na nádraží je vykoľajený nákladný vlak. Našťastie o život neprišiel nikto. Celý deň zamestnanci s došlými žeriavmi pracovali pri odstraňovaní trosiek železničných vagónov. Neskoro v noci premávka železničná pokračovala zase normálne.
19.2.1965 v dome Višvadera Jána pri stanici večer nebolo okrem starých rodičov nikoho len 11-ročný Janko. Tento chlapec mal za úkol rozpáliť tehlu na šporáku a túto potom rozpálenú vložiť svojmu otcovi do postele, lebo príde neskoro v noci z práce uzimený. Matka odišla do Malaciek na návštevu. Janko urobil všetko ako mu matka rozkázala a ľahol si v kuchyni na postieľku. Keď Janko spozoroval, že z izby kam zaniesol žeravú tehlu do postele valí sa dym, utekal na nádražie o pomoc. Kým železniční zamestnanci pribehli, celá spálňa so všetkým čo tam mali, bola v plameňoch a zhorelo im všetko imanie. Organizácia NF urobila zbierku, aby chudobným ľuďom poskytli na to najnutnejšie živobytie.
20.8.1965 v obci pod číslom 154 Valovič Jána vypukol veľký požiar, stodola v ktorej mal Valovič uložené domáce stroje a slamu, všetko zhorelo. Požiar bol podpálený deťmi Ondreja Blažíčka. Oheň sa podarilo uhasiť a nevznikli ďalšie škody na susedných majetkoch.