Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Socha sv. Floriána (1737)

Staršia socha sv. Floriána v obci na Dolnej ulici má na podstavci vytesaný rok svojho založenia 1737. Pri budovaní kanalizácie Ivákových uličky bola o pár metrov presunutá na miesto asanovaného domu.

V rokoch 2021-2022 bola socha zreštaurovaná. Po obnove ju s malou zmenou orientácie osadili na predošlé miesto a 1. mája 2022 ju požehnal zohorský farár Miroslav Komorný. Iniciátorom a koordinátorom obnovy sochy bol Roman Šimoník, predseda občianskeho združenia Zohor včera a dnes, ktorý epoche.sk poskytol príhovor a fotografie zo slávnosti požehnania a reštaurátorskú správu.

Roman Šimoník, predseda občianskeho združenia Zohor včera a dnes: Príhovor pri požehnaní obnovenej sochy sv. Floriána

Vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní, dovoľte mi povedať niekoľko málo slov ku sv. Floriánovi a význame obnovenej pamiatky pre nás všetkých.
Svätý Florián je patrón hasičov, záchranárov, pekárov, hrnčiarov, debnárov, peciarov, kominárov, kováčov, hutníkov, mydlárov, vinohradníkov, pivovarníkov, taktiež ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom a v nebezpečenstve vojny, čo je v súčasnej dobe, keď máme vojnu v blízkosti našich hraníc, veľmi aktuálne. Preto sa aj dnes, hneď po inštalácií sochy, vykonalo jej požehnanie. Je potrebné vyhýbať sa vojne všemožným spôsobom, lebo prináša mnohoraké utrpenie nielen vojakom, ale najmä civilnému obyvateľstvu a má obrovské následky na ich ďalší život. Je dobré sa vyhýbať nielen takýmto veľkým vojnám, ale aj menším a malým medzi nami, v obci, v záhorskom regióne, na Slovensku. Registrujeme zhoršené medziľudské vzťahy, neúctivé správanie sa navzájom, nepriznanie druhému to, na čo má právo, alebo oddialenie jeho práv bez vysvetlenia, ospravedlnenia, hovorenie o niekom nie, aby sa upozornilo, pomohlo, napravilo, ale aby sa uškodilo, neochota robiť veci lepšie, ústretovo... a to ešte nehovorím o správaní sa vodičov na cestách atď. A tak, keď pôjdeme okolo sochy sv. Floriána, myslime na to, nech sme hasiči a záchranári našich medziľudských vzťahov. Dovoľte mi poďakovať tým, ktorí pomohli prácou a financiami pri obnove sochy sv. Floriána.
Ďakujem Obci Zohor, menovite pánovi starostovi Martinovi Zálesňákovi a poslancom, pani Zuzane Filipovej, pracovníkom TS Zohor menovite pánom Jozefovi Polákovi, Mariánovi Kovárovi, Milanovi Vachálkovi, Ivanovi Samochinovi, Jaroslavovi Neradovičovi, ďakujem pánovi Pavlovi Rybárovi za poskytnutie žeriavu, za finančnú podporu ďakujem Obecnému úradu Zohor, Bratislavskému samosprávnemu kraju, top manažérom zo spoločností Boni Fructi, s. r. o., Dunajská Lužná, MIOSTEEL, s. r. o., Pernek, FirstFarm Agra M, s. r. o., Malacky, MARINA LIPTOV, a. s., Bobrovník, pani Monike Jurkovičovej a občianskemu združeniu Zohor včera a dnes.
Ďakujem reštaurátorom Mgr. art. Tomášovi Ovsiankovi, Mgr. art. Alexandre Ovsiankovej a Jánovi Posovi za vykonané reštaurátorské práce.
Ďakujem pánovi farárovi Miroslavovi Komornému za požehnanie obnoveného diela.
Bližšie informácie o obnovenej vzácnej soche vám budú sprítomnené na 7. ročníku podujatia Zohor včera a dnes, ktoré bude 27. augusta a na ktoré vás srdečne pozývam.
Ďakujem vám za účasť na dnešnom požehnaní.

Mgr. art. Alexandra a Tomáš Ovsiankovci, reštaurátori Komory reštaurátorov SR: Reštaurovanie kamennej polychrómovanej barokovej sochy Sv. Floriána v Zohore

Kamenná polychrómovaná plastika Sv. Floriána zo Zohora, signovaná rokom 1737, predstavuje vysokú úroveň sochárskeho prevedenia a je mimoriadne hodnotným umeleckohistorickým dokladom barokovej kamenosochárskej práce. Svätec je zobrazený v rímskej zbroji, ako príslušník rímskych légií. Na prelome 3. a 4. storočia pôsobil Florián v provincii Noricum, v dnešnej časti Horného Rakúska. Na sklonku vlády cisára Diokleciána došlo k prenasledovaniu kresťanov a mučením boli nútení vzdať sa svojej viery. Dioklecián zbavil kresťanov osobnej slobody, nariadil zničiť kresťanské kostoly, prikazoval uctievanie rímskych bohov. Kto mu odporoval, zomrel. Florián, ako vyšší dôstojník rímskej armády verejne vyznal, že je kresťan a odmietol zrieknuť sa svojej viery v jediného Boha. Mučenícku smrť podstúpil pravdepodobne v roku 304. Vojaci ho bičovali, zdrali z kože, posadili do ohňa a nakoniec, priviazali mu okolo krku mlynský kameň a hodili ho do rieky Enns. Kresťanstvo, deväť rokov po umučení Floriána, v roku 313 stalo sa Rímskym štátom uznávaným náboženstvom, čo zabezpečil Konštantín Veľký dokumentom nazývaným Milánsky edikt. Mučeníka Sv. Floriána vzývame ako ochrancu proti ohňu a povodni. Je patrón kominárov, hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, nepokojom, búrkou aj suchom.
Havarijný stav pamiatky si vyžiadal urýchlený zásah reštaurátora. Práce boli započaté odbornou demontážou a prevozom umeleckého diela do ateliéru reštaurátorov, kde bol primárne realizovaný reštaurátorský výskumu a následne komplexné reštaurovanie. Výsledky reštaurátorského výskumu boli prekonzultované s historičkou umenia, Mgr. Kristínou Zvedelovou, PhD., odborne vyhodnotené reštaurátormi a následne navrhnutá technológia i postup reštaurovania.
Kamenná hmota jednotlivých častí diela vykazovala vážny stupeň poškodenia. Na celom povrchu pamiatky boli zaznamenané úbytky kamennej hmoty, kameň bol zvetraný, chýbali mnohé fragmenty: hrot rímskej kopie, čnelka s brmbolcom, plamene ohňa... Spodná časť plastiky bola značne deštruovaná, rozbitá na množstvo úlomkov, sekundárne spevnená kovovou obručou a doplnená cementovým tmelom s kúskami tehly. Driek stĺpa bol v celej svojej výške prasknutý na dve časti. Odborný reštaurátorský výskum vrstvenia farebných nánosov potvrdil prítomnosť štyroch súvislých farebných úprav a 6 – 8 lokálnych premalieb a vápenných náterov. Na soche sa zachovali v primárnej vrstve fragmenty zlata a striebra, na stĺpe s hlavicou i pätkou fragmenty mramorovania. Závažné deštrukcie kamennej hmoty i polychrómie (farebnej vrstvy) si vyžiadali akútny sanačný zásah. Zvetraná kamenná hmota bola spevnená lokálne, ihneď po prevoze diela do ateliéru. Následne bol realizovaný odborný sondážny reštaurátorský výskum a súčasne sme hľadali analógie k doplneniu chýbajúcich detailov plastiky. Pozornosť bola sústredená na štúdium rímskej kopie (pilum) a jednotlivých častí odevu, brnenia i prilby rímskych legionárov, ale aj barokového mramorovania... Pred samotným čistením bolo nutné pristúpiť k stabilizácii prasklín a lepeniu jednotlivých poškodených častí a polámaných úlomkov. Plastické scelenie, lepenie jednotlivých častí bolo realizované prostredníctvom nehrdzavejúcich antikorových kolíkov. V ďalšom procese prác bola pamiatka celoplošne očistená (chemicky aj mechanicky) od neviazaných i viazaných depozitov, uhlíkových depozitov, bioflóry, rastlinných porastov, nežiadúcich sekundárnych zásahov, tmelov a premalieb. Tento proces si vyžadoval citlivý prístup, aby nedošlo k poškodeniu deštruovaného kameňa a pôvodnej polychrómie. Následne bol povrch horniny zbavený nežiadúcich zvyškov bioflóry a solí, t. j. odsolený pomocou zábalov z destilovanej vody a fungicídu. Po dôkladnom vysušení kamennej hmoty boli jednotlivé časti pamiatky petrifikované - spevnené konsolidačným prostriedkom, viacnásobným náterom, až po nasýtenie zvetraného materiálu. Po vyprchaní riedidlovej zložky z petrifikačného roztoku bolo možné pristúpiť k rekonštrukcii chýbajúcich detailov, podľa študijných analógií. Čnelka s brmbolcom bola najskôr namodelovaná v hline, až následne na pomocnú výstuž z nehrdzavejúceho antikorového materiálu doplnená v minerálnej kameninovej hmote. Tmelením boli doplnené všetky poškodené a chýbajúce detaily pamiatky, s maximálnym ohľadom na originál. Po vyzretí domodelovaných partií a tmelov bol povrch diela citlivo zjednotený retušou, stálofarebnými lazúrnymi prípravkami, zlátením i striebrením. Prezentovaná farebná úprava na soche Sv. Floriána v súčasnosti predstavuje originál. Po osadení zreštaurovaného diela na tvare miesta, dotmelení a doretušovaní spojov medzi jednotlivými blokmi kameňa, v samotnom závere prác bol celý objekt ošetrený záverečným hydrofóbnym konzervačným prostriedkom s dlhodobou ochranou prírodného kameňa pred nepriazňou poveternostných vplyvov. Reštaurátorské práce boli sústredené aj na komplexné reštaurovanie, ošetrenie a sanáciu kovových prvkov – t. j. svorky, spájajúce kamenné bloky stupňa.
Vybudovanie nového základu pod objekt a jeho vyvýšenie nad úroveň komunikácie bolo realizované vďaka pracovníkom OÚ Zohor. Dôležité bolo zabezpečiť izoláciu objektu od terénu tak, aby bolo zabránené vnikaniu vzlínajúcej vlhkosti do kameňa a dostatočne zabezpečená jeho ochrana pred zrážkovou vodou.
Odborný reštaurátorský zásah pozostával z konzervátorských, konsolidačných a rekonštrukčných postupov, so zámerom záchrany vzácneho sochárskeho diela. Reštaurátorské práce boli zamerané na sanáciu hmotnej podstaty pamiatky, s cieľom obnoviť podľa možnosti jej pôvodný výraz a prinavrátiť umelecko-historické i esteticko-výrazové hodnoty diela. Výtvarný a estetický názor reštaurátorov bol podriadený názoru autora diela. Pri reštaurovaní bolo nevyhnutné rešpektovať zmeny, spôsobené prirodzeným starnutím a opracovaním materiálu i patinu na povrchu kamennej hmoty. Tieto zmeny sú považované za hodnoty, ktoré svedčia o historickom veku pamiatky a ostávajú čitateľné aj po zreštaurovaní diela. Ďalšie hodnoty, ktoré musí bezpochyby reštaurátor vnímať v rámci svojho odborného zásahu ako podstatné vo výraze, sú emocionálna hodnota a autenticita celkového výrazu diela.
Jednotlivé reštaurátorské postupy si vyžadovali špeciálne reštaurátorské materiály, vysokú presnosť, skúsenosti i citlivý prístup reštaurátorov a spoľahlivosť celého pracovného tímu, za čo všetkým vyjadrujeme svoje poďakovanie.
Pre zachovanie dobrej kondície zreštaurovaného diela odporúčame pravidelne zabezpečovať údržbu prostredia, v ktorom je pamiatka umiestnená. Systematické ošetrovanie stromov, ich orezávanie, čistenie povrchu diela od lístia, snehu, piesku, zeminy... pravidelná údržba trávneho porastu v jeho blízkosti je nevyhnutným preventívnym opatrením na predĺženie životnosti tejto jedinečnej pamiatky.